Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groningen Institute of Archaeology Research

Terpencentrum publicaties

Nelleke IJssennagger MA

IJssennagger, N. 2012. Vriend, vazel en vijland? Contacten tussen Friezen en Scandinaviërs in de Vikingtijd: texten en objecten. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries genootschap voor geschiedenis en cultuur/keninklik frysk genoatskip foar skiednis en kultuer 92, pp. 37-60.

Tessa Krol M.A.

Krol, T.N., 2012. Archeologische begeleiding Gockingahof te Appingedam, gemeente Appingedam (GR).MUG-publicatie 2012-85, MUG Ingenieursbureau b.v., Leek. ( https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:55079 )

Krol, T.N., 2011. Een archeologische begeleiding in hartje Appingedam. In: Van Wierden en Terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 16 (juli 2011).

Krol, T.N., 2006. Angelsaksisch aardewerk in Noord-Nederland. Nieuwe perspectieven op het Noordnederlandse kustgebied na het bewoningshiaat in de vierde eeuw. De Vrije Fries 86, pp. 9-32.

Krol, T.N. & J.M. Bos , 2004. Een verklaring voor de hoeveelheid Angelsaksisch aardewerk in Drenthe. Paleo-aktueel 16, pp. 101-104.

prof. dr. Gilles de Langen

Langen, G.J. de , 2012: Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 95, 9-46.

Langen, G.J. de , 2011: De gang naar een ander landschap. De ontginning van de (klei-op)veengebieden in Fryslân gedurende de late ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen (van ca. 200 v. Chr. tot ca. 1200 na Chr.), in: M.J.L.Th. Niekus (red.), Gevormd en omgevormd landschap. Van Prehistorie tot Middeleeuwen, Assen, 70-97.

Langen, G.J. de , 2010: Zicht op een dynamisch verleden. Het hoe en waarom van het huidige steilkantenonderzoek in Noord-Nederland. (= Voorwoord), in: J.A.W. Nicolay (red.) Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (Groninger Archaeological Studies 10), Groningen, 9-25.

Langen, G.J. de, 2007a: De ploeg en het terpencomplex van Dongjum. in: G.J. de Langen & F.A. Veenman (red.), Archeologische Kroniek van Friesland over 2005 en 2006, De Vrije Fries 87, 217-220 (onder Franekeradeel 2006).

Langen, G.J. de , 2007b: De Middelzee tot onder de Kelders, in: G.J. de Langen & F.A. Veenman (red.), Archeologische Kroniek van Friesland over 2005 en 2006, De Vrije Fries 87, 225-229 (onder Leeuwarden 2005).

Langen, G.J. de , 1999: De archeologie van vroeg- en vol-middeleeuws Leeuwarden (750-1250). In: R. Kunst, e.a. red., Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland, Franeker, 18-45.

Langen, G.J. de & H.W. Hommes, 1998: Provincie Fryslân. Metaaldetectie Noord-Westergo 1992-1996. RAAP-rapport 298 (BOM-rapport 22). Amsterdam, 1-151.

Langen, G.J. de & E.F. Nierstrasz, 1998: Veldkar­tering Noord-Westergo 1992-1995. RAAP-rapport 299 (BOM-rapport 23), Amsterdam.

Langen, G.J. de e.a. (red) 1996: Verborgen Verleden Belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, Leeuwarden.

Langen, G.J. de , 1992: Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen, Groningen.

Langen, G.J. de & H.T. Waterbolk, 1989: De archeologie van Ezinge, de nederzettings- en onderzoeksgeschiedenis van een Gronings terpdorp. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 66-72, 78-111.

dr. Johan Nicolay

Nicolay, J.A.W. (red.), in voorb.: Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (= Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek). Groningen.

Nicolay, J.A.W. , 2011: Synthese. In: S.J. Tuinstra, J.R. Veldhuis & J.A.W. Nicolay (red.), Hallum, een welvarend dorp aan de monding van de Middelzee (= ARC-Publicaties 205). Groningen, 241-284.

Nicolay, J.A.W. , 2010 (red.): Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (= Groningen Archaeological Series 10). Groningen.

Nicolay, J.A.W. , 2010: Settlement research and material culture in the northern Netherlands: Herrenhöfe and other evidence of socio-political differentiation. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebied 33, 119-132.

Nicolay, J.A.W. , 2010: Response to case study 1: Power formation and the rise of central places in the Elbe-Weser region and the coastal area of the northern Netherlands – a comparison. In: B. Ludowici, H. Jons, S. Kleingartner, J. Scheschkewitz & M. Hardt (red.), Trade and communication networks of the first millenium AD in the northern part of Central Europe: central places, beach markets, landing places and trading centres (= Neue Studien zur Sachsenforschung 1). Hannover, 90-100.

Bazelmans, J., H.A. Groenendijk, G.J. de Langen, J.A.W. Nicolay & A. Nieuwhof, 2009: De late prehistorie en protohistorie van Holoceen Noord-Nederland 2.0 (= Nationale Onderzoeks Agenda 12). Leeuwarden.

Nicolay, J.A.W. , 2008 (red.): Archeologische opgravingen bij Midlaren (Noord-Drenthe). 6000 jaar bewoning op de overgang van Hondsrug naar Hunzedal (= Groningen Archaeological Series 7, deel I & II). Groningen.

Dijkstra, J. & J.A.W. Nicolay (red.), 2008: Een terp op de schop. Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden (= ADC Monografie 3). Amersfoort.

Nicolay, J.A.W. , 2008: Een zwaard van koninklijke allure in Wijnaldum. In: K. Huisman, K. Bekkema, J. Bos, H. De Jong, E. Kramer & R. Salverda (red.): Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: archeologisch onderzoek in Fryslân. Leeuwarden, 141-147.

Nicolay, J.A.W. , 2006: Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en zevende eeuw na Chr. De Vrije Fries 86, pp. 33-94.

Nicolay, J.A.W. , 2005: Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.). De Vrije Fries 85, pp. 37-103.

drs. Annet Nieuwhof

Nieuwhof, A., 2015: Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC- AD 300, Barkhuis Publishing and University of Groningen Library, Groningen.

Nieuwhof, A ., 2013: Anglo-Saxon immigration or continuity? Ezinge and the coastal area of the northern Netherlands in the Migration Period. Journal of Archaeology in the Low Countries 5, 53-83.

Nieuwhof, A ., 2013: New research on the finds from Ezinge - an inventory of the human remains. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 36, 209-233.

Nieuwhof, A. , H. Jöns, G. de Langen, J. Nicolay & A. Siegmüller, 2013: Leben mit dem Meer: Terpen, Wierden und Wurten/ Leven met de zee: terpen, wierden en wurten. In: J.F. Kegler, A. Nieuwhof, K. Nowak-Klimscha & H. Reimann, Land der Entdeckungen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums/Land van ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied, Ostfriesische Landschaft, Aurich, 146-155.

Nieuwhof, A. , 2012: Of dogs and man. Finds from the terp region of the Northern Netherlands in the pre-Roman and Roman Iron Age. In: D.C.M. Raemaekers, K. Esser, R. Lauwerier, & J. Zeiler, A bouquet of archaeozoological studies. Essays in honour of Wietske Prummel (= Groningen Archaeological Studies 21), 111-120.

Bazelmans, J., D. Meier, A. Nieuwhof, T. Spek & P. Vos, 2012: Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BC–1800 AD): An outline . Ocean & Coastal Management 68, 114-126.

Nieuwhof, A ., 2012: Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost. Een onderzoek naar natuurlijke en antropogene vegetaties en vroege landbouw (= Grondsporen 11). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Nieuwhof, A. , 2011: Discontinuity in the Northern-Netherlands coastal area at the end of the Roman Period. In: T.A.S.M. Panhuysen (ed.), Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Proceedings of the 60th Sachsensymposion 19.-23. September 2009 Maastricht (= Neue Studien zur Sachsenforschung 3). Konrad Theiss Verlag, Hannover, 55-66.

Nieuwhof, A. , 2008: Het handgemaakte aardewerk, ijzertijd tot vroege middeleeuwen. In: J.A.W. Nicolay (red.), Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal (= Groningen Archaeological Studies 7). Barkhuis & University of Groningen, Groningen, 261-304.

Nieuwhof, A. (red.), 2008: De leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied (= Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91). Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen.

Nieuwhof, A. , 2006: Changing landscape and grazing: macroremains from the terp Peins-East, province of Friesland, The Netherlands. Vegetation History and Archaeobotany 15, 125-136.

Daniël Postma MA


Postma, D., 2013: Waddenacademieprijs voor onderzoek naar huizen met muren van gras. Waddenacademie KNAW Jaarverslag 2011 & 2012, 50-51.

Postma, D ., 2010: Vroeg-middeleeuwse bouwtradities in het zuidelijke Noordzeegebied, Paleo-aktueel 22, 55-63.

Postma, D., 2010: ...en zulks is de relatie tussen schoonheid en wanstaltigheid. De toepassingsmogelijkheden van zoden aan de hand van archeologische, historische en etnografische voorbeelden, Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 93, 11-34.

Postma, D. , 2010: De opgraving en toekomstige bescherming van een steilkant. In: J.A.W. Nicolay (red.), Terpbewoning in oostelijk Friesland (= Groningen Archaeological Series 10). Groningen, 30-60.

Nicolay, J.A.W., D. Postma, J.N. Bottema-Mac Gillavry, S.Y. Comis & P. de Rijk, 2010: Wonen en werken op een middeleeuwse terp: het vondstmateriaal. In: J.A.W. Nicolay (red.), Terpbewoning in oostelijk Friesland (= Groningen Archaeological Series 10). Groningen, 135-171.

dr. Wietske Prummel

Prummel, W., E. Esser & J.T. Zeiler, 2013: The animals on the terp at Wijnaldum-Tjitsma (The Netherlands) - reflections on the landscape, economy and social status, Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet (SKN) 36, 87-98.

Prummel, W., H. Halici & A. Verbaas, 2011: The bone and antler tools from the Wijnaldum-Tjitsma terp. Journal of Archaeology in the Low Countries 3-1, 65-106 http://dpc.uba.uva.nl/jalc/03/nr01/a04

W. Prummel & J.T. van Gent, 2010: Dieren van de middeleeuwse terp Anjum-Terpsterweg. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland (Groninger Archaeological Studies 10), Barkhuis Publishing/Groningen University Library, Groningen, 249-268.

Prummel, W. , 2008: Dieren op de wierde Englum. In: A. Nieuwhof (red.), De leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied (= Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91). Groningen, 116-159.

Prummel, W. , E. Knol & H.J. Streurman, 2007: Twee soorten kokkels in het Fries-Groninger kustgebied. Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 83-90, 42-61.

Prummel, W. , 2006: Dierlijk bot. In: A. Nieuwhof (red.), De wierde Wierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek (= GAS volume 3). Barkhuis Publishing & Groningen University Library, Groningen, 31-45.

Prummel, W. & D. Heinrich, 2005: Archaeological evidence of former occurrence and changes in fishes, amphibians, birds, mammals and molluscs in the Wadden Sea area. Helgoland Marine Research 59(1), 55-70.

Prummel, W., 1999: Animals as grave gifts in the early medieval cremation ritual in the North of the Netherlands, In: H. Sarfatij, W.J.H. Verwers & P.J. Woltering (eds), In discussion with the past; archaeological studies presented to W.A. van Es, Foundation for Promoting Archaeology, Zwolle, 205-212.

Prummel, W., 1999: The effects of medieval dike building in the north of the Netherlands on the wild fauna, In: N. Benecke (ed.), The holocene history of the European vertebrate fauna, Modern aspects of research. Workshop 6th to 9th April 1998, Berlin. Verlag Marie Leidorf GmbH, Espelkamp, 409-422.

Knol, E., W. Prummel, H.T. Uytterschaut, M.L.P. Hoogland, W.A. Casparie, G.J. de Langen, E. Kramer & J. Schelvis, 1995/96: The early medieval cemetery of Oosterbeintum (Friesland). Palaeohistoria 37/38, 245-416.

Prummel, W., 1992: Early medieval dog burials among the Germanic tribes. Helinium 32, 132-194.

Mans Schepers MA

Schepers, M., in prep: Zilt met een korreltje zout. Nieuw licht op vegetatie rond de terp. In: J.A.W. Nicolay, Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (=Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek), Groningen.

Schepers, M., in press: Wet, wealthy worlds: The environment of the Swifterbant river system during the Neolithic occupation (4300–4000 cal BC). Accepted by: J Archaeol Low Cntries.

Schepers, M. , Cappers, R.T.J., Bekker, R.M., in press: A review of prehistoric and early historic mainland salt marsh vegetation in the northern-Netherlands based on the analysis of plant macrofossils. J Coast Conserv . doi:10.1007/s11852-013-0275-y

Schepers, M., 2011: Botanische Macroresten. In: Tuinstra JAW, Veldhuis JR, Nicolay JAW (eds) Hallum, een welvarend dorp aan de monding van de Middelzee. Een archeologische opgraving te Hallum, gemeente Ferwerderadeel (Fr) (=ARC-Publicaties 205). ARC bv, Groningen, pp. 235-237.

Schepers, M., 2008: Een archeologische inventarisatie van de staat van veenterpen in de polders Matsloot-Roderwolde en Peizer- & Eeldermaden, gemeente Noordenveld (Dr.) (=ARC-Publicaties 196), Groningen.

Laatst gewijzigd:23 juli 2018 13:30