Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Sociology Organization of research Ethische Commissie GMW

Algemeen

De Ethische Commissie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (EC-GMW) bestaat uit de voorzitters van de vier toetsingskamers, de ambtelijk secretaris en minimaal één ander lid, allen benoemd door het faculteitsbestuur. De leden van de afzonderlijke "kamers", de afdelingsspecifieke subcommissies, worden door de Directeur Onderzoek (DOZ) van de betreffende afdeling benoemd. De toetsingskamers zijn overeenkomstig de afdelingen binnen de faculteit: Psychologie, Sociologie, Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de Lerarenopleiding. De EC-GMW kan daarnaast (tijdelijk of permanent) worden uitgebreid met adviseurs zonder stemrecht.

Taken

De EC-GMW heeft als taak al het (voorgenomen) onderzoek ten aanzien van gedragswetenschappelijk onderzoek met mensen - voor zover dit niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)* - te toetsen aan richtlijnen voor ethisch verantwoord en wetenschappelijk integer handelen. Dit betreft onderzoek verricht door, of onder supervisie van, onderzoekers geaffilieerd aan de Faculteit GMW, inclusief onderzoek door promovendie en door studenten in Bachelor of Master (these)projecten.

De eindverantwoordelijke onderzoeker dient zich vooraf op te hoogte te stellen of het onderzoek valt onder de WMO of andere geldende wetgeving die eisen stelt aan het onderzoek, zoals de GDPR/AVG en de UAVG.

* Onderzoek dat valt onder de WMO wordt getoetst door een Medische Ethische Toetsingscommissie zoals de METc Groningen.

EC Request

Onderzoekers vragen altijd ethische toetsing van hun onderzoeksplan aan, tenzij er toetsing door een METc heeft plaatsgevonden. Zij doen dit via de module EC Request in de Research Portal, het facultaire onderzoeksregistratiesysteem. Goedkeuring door de EC-GMW wordt bevestigd met de formele afgifte van een positieve beslissing.

Samenstelling Ethische Commissie GMW

Dagelijks bestuur

Psychologie

Dr. Marije aan het Rot
(voorzitter)

Sociologie

Prof dr. Marijtje van Duijn
(vice-voorzitter)

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Dr. Laura Baams

Lerarenopleiding

Dr. Ridwan Maulana

toegevoegd lid

Mr. Esther Hoorn
(juridisch expert ABJZ)

Ambtelijk secretaris

Drs. Karen Mulders

De leden van de afzonderlijke toetsingskamers

De overige leden van de EC-GMW worden genoemd op de interne website van GMW (infonet) bij de afzonderlijke toetsingskamers.

Positieve Beslissing (de goedkeuringsmail)

Voorgenomen onderzoek mag pas beginnen wanneer de Ethische Commissie formeel een positieve beslissing heeft genomen over het voorgenomen onderzoek zoals aan haar voorgelegd.

Een positieve beslissing wordt gemarkeerd door een goedkeuringsmail vanuit EC Request.

De EC-GMW kan een afgegeven positieve beslissing intrekken, wanneer blijkt dat het onderzoek niet wordt uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in de ethische aanvraag of wanneer gedurende de looptijd van het onderzoek onverhoopt blijkt dat voortzetting van het onderzoek tot onacceptabele situaties voor de deelnemers zou kunnen leiden, dan wel voor hen onacceptabele risico’s met zich mee zou kunnen brengen.

Contact

Algemene vragen

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de EC-GMW via e-mail: ec-bss rug.nl.

Deelnemers aan onderzoek

U kunt altijd vragen stellen over het onderzoek en uw privacy. Dit kan zowel gedurende als na afloop van een onderzoek. Spreekt u hiertoe een op locatie aanwezige onderzoeker of neemt u contact op met de onderzoeker via de aan u verstrekte contactgegevens. We verwijzen u daarvoor naar de informatie omtrent deelname die u ontvangen heeft.

Wanneer u deelneemt aan onderzoek via een deelnemersportaal (bijvoorbeeld het paid participant portal voor Psychologie) en u heeft vragen over het deelnemersportaal of de afhandeling van uw vergoeding kunt u bij de onderzoeker navraag doen. Uiteraard kunt u daarvoor ook gebruik maken van de contactgegevens die door het deelnemersportaal worden verstrekt.

Klachtenprocedure voor deelnemers

Bent u als deelnemer van mening dat de (hoofd)onderzoeker(s) de door de faculteit onderschreven richtlijnen of uw privacy schendt en bent u er samen met de onderzoeker niet uitgekomen, dan kunt u de ambtelijk secretaris van de Ethische Commissie van de faculteit Gedrags- en Maatschappij wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen benaderen met uw klacht (voegt u alstublieft motivatie en reeds gevoerde correspondentie bij): ec-bss rug.nl


Onderzoekers GMW

Informatie over het voorbereiden en indienen van een aanvraag voor ethische toetsing is te vinden op infonet (zie menu).

Specifieke vragen, advies of klachten: neem contact op met de eigen toetsingskamer (op infonet).

Algemene vragen: stel ze aan de ambtelijk secretaris: ec-bss rug.nl.

Laatst gewijzigd:12 januari 2021 17:33