Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV)

Publicatiereeks

Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering
2010: Overlast en verloedering verlagen de leefbaarheid van woonbuurten en wijken. Gemeenten hebben als beheerders van de openbare ruimte een belangrijke taak om de leefbaarheid te vergroten. Ze weten niet altijd precies welke regels en wetten ze kunnen inzetten. De VROM-Inspectie inventariseert de mogelijkheden, onderzoekt de hindernissen en stelt voor de gemeenten een handreiking op.

In 2008 heeft de VROM-Inspectie in de eerste plaats de effectiviteit van de wetten Victoria en Victor in kaart gebracht. Deze wetten zijn bedoeld om bepaalde vormen van ernstige overlast vanuit woningen aan te pakken, drugsteelt en -handel bijvoorbeeld. De Inspectie heeft over het toepassen van deze wetten ook een aantal good-practices verzameld.
De drang tot dwang: over bemoeizorg en bemoeizucht van de lokale overheid

Oratie uitgesproken door A.E. Schilder te Amsterdam op 29 mei 2009 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Handreiking aanpak verloederde tuinen
2009: Verloederde tuinen zijn bewoners vaak een doorn in het oog. Ze doen de leefbaarheid in de wijken teniet. Met de handreiking kunnen gemeenten en corporaties deze ergernis tegengaan. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Maar ook met juridische maatregelen zoals handhaving, een last onder dwangsom of bestuursdwang. Een verhuurder kan de kosten van een herstelling verhalen als servicekostenpost. En in het uiterste geval kan de rechter de huurovereenkomst wegens wanprestatie ontbinden.
Overlast en verloedering. Evaluatie wetten Victoria en Victor

Onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieplan “Overlast en Verloedering”. Dit is een onderdeel van het project “Veiligheid begint bij voorkomen” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Van nachtbrakers tot terroristen. Over onmiddellijke openbare ordehandhaving

Oratie uitgesproken door J.G. Brouwer te Groningen op 13 juni 2006 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Woonoverlast. Een analyse van de aanpak van woonoverlast en verloedering
2010: Een juridisch onderzoek naar de aanpak van overlastgevende gedragingen in en rondom de woning. Bovendien is onderzoek verricht naar ervaringen met de aanpak van woonoverlast in de gemeentelijke praktijk.