Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Nieuw WODC-onderzoek naar Italiaanse antimaffiawetgeving

11 juli 2022
Mr. dr. Laura Peters

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zal de Vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verrichten naar de Italiaanse bestrijding van maffiacriminaliteit.

Het onderzoek betreft een verkennende studie naar de Italiaanse strafrechtelijke en strafvorderlijke wet- en regelgeving specifiek gericht op de aanpak van de maffia en betreft een bespreking daarvan. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de toegevoegde waarde van de betreffende wet- en regelgeving voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit is en in hoeverre de verschillende onderdelen van deze wet- en regelgeving nieuw zijn ten opzichte van reeds bestaande (equivalenten in) Nederlandse wet- en regelgeving.

Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord tot uitdrukking gebrachte voornemen van het kabinet Rutte IV om inspiratie op te doen uit het Italiaanse rechtsstelsel voor wat betreft de bestrijding van ernstige georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Naar verwachting wordt het rapport in maart 2023 uitgebracht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mr. dr. Laura Peters van de vakgroep Strafrecht en Criminologie.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:11 juli 2022 20:03

Meer nieuws