Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

John Morijn benoemd tot lid van het College voor de Rechten van de Mens

11 maart 2019

De ministerraad heeft vrijdag 8 maart ingestemd met de benoeming van vier nieuwe leden van het College voor de Rechten van de Mens. Het betreft mevrouw mr. dr. Britta Böhler, mevrouw prof. dr. Yvonne Donders, de heer mr. dr. John Morijn en mevrouw mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen.

De benoemingen volgen op een advies van de selectiecommissie, de instemming van het College en het positieve advies van de ondernemingsraad van het College. De vacatures zijn ontstaan door het aflopen van de termijnen van drie leden in het voorjaar van 2019. De benoemingen zijn voor een periode van zes jaar. Van collegeleden wordt verwacht dat zij naast hun functie bij het College voor de Rechten van de Mens een compatibele functie elders in de samenleving vervullen.

Mr. dr. John Morijn
Mr. dr. John Morijn

Mr. dr. John Morijn

John Morijn (1977) studeerde Nederlands recht, Europees recht en mensenrechten. Hij promoveerde aan het Europees Universitair Instituut in Florence op een proefschrift over de verhouding tussen mensenrechten en internationale handel. Morijn werkte als ambtenaar aan mensenrechtelijke dossiers bij de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor BZK werkte hij bijna vier jaar bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (EU) in Brussel. Sinds 2009 is Morijn universitair docent Europese mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen mensen terecht met vragen over discriminatie en over mensenrechten in Nederland. Men kan hier misstanden melden en een discriminatieklacht voorleggen. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en daarmee onafhankelijk in de zaken die het oppakt en de besteding van het budget.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws