Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Nieuw centrum voor onderzoek aansprakelijkheid en schade

14 oktober 2015

Maandag 5 oktober vond aan de RUG de lancering plaats van het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade. Dit is een nieuw centrum voor onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek op het gebied van aansprakelijkheid en schade in de ruimste zin van het woord (burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht). Het omvat zowel onderzoek naar de grondslagen van aansprakelijkheid als naar de omvang van de schade en aanverwante onderwerpen.

De doelstelling is een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de praktijkervaring van verscheidene participanten. Het gekozen perspectief is dat regels van aansprakelijkheid en schadevergoeding aan dienen te sluiten bij zowel de praktische behoeften van veroorzakers van schade (en hun eventuele verzekeraars), als die van benadeelden en de samenleving in het algemeen, zonder belangrijke juridische en maatschappelijk breed gedragen beginselen als rechtsgelijkheid, bescherming van zwakke partijen, volledige compensatie en rechtszekerheid uit het oog te verliezen.

Het Centrum biedt door middel van zowel publicaties als het organiseren van congressen, discussiemiddagen en expertmeetings een forum voor allen die hier beroepsmatig mee in aanraking komen.

De oprichting van het centrum werd bekendgemaakt tijdens het negende Gronings Letselschadecongres, over de 'internationalisering' van de Nederlandse letselschadepraktijk.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws