Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Subsidie voor onderzoek decentralisaties in het sociale domein

30 oktober 2014

De Stichting Instituut Gak heeft Gijsbert Vonk een subsidie toegekend om onderzoek te doen naar de juridische gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein. Deze decentralisaties zijn al lange tijd in voorbereiding en zullen vanaf 1 januari 2015 hun beslag krijgen. De volgende vragen zijn van belang:

  • Tot hoe ver kunnen de verschillen in beleid en uitvoering tussen de gemeenten oplopen, zonder dat strijd ontstaat met het uitgangspunt van gelijke behandeling
  • Hoe valt te vermijden dat maatwerk uitmondt in willekeur
  • Welke minimale zorgplicht heeft de gemeente ten opzichte van de burger vanuit het oogpunt van nationale en internationale fundamentele rechten.

Gijsbert Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht. Het onderzoek heeft een looptijd van één jaar. Het subsidiebedrag is € 167.000. Het onderzoek zal worden ondergebracht bij de onderzoekslijn “Public Trust and Public Law” van de Rechtenfaculteit.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws