Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive IVO-congres 2022

Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving voor het congres kan uitsluitend via het formulier dat te vinden is op de website. Inschrijven kan uitsluitend voor het gehele congres (beide dagen en het diner). Indien een deelnemer onderdelen van het congres niet bijwoont, wordt daarvoor geen restitutie verleend. De inschrijving is pas compleet als ook de deelnemersbijdrage is ontvangen. Deelnemers dienen zelf een overnachting te boeken.

Geluids- en beeldregistratie

Deelnemers aan het congres zijn ervan op de hoogte dat er geluid- en beeldregistraties worden gemaakt en dat zij opgenomen kunnen worden. Zij stemmen hiemee in.

Presentielijsten en badges

Deelnemers aan het congres zijn ervan op de hoogte dat op badges, presentie- en deelnemerslijsten hun gegevens worden vermeld. Zij stemmen in met de vermelding van hun naam en organisatie op deze lijsten.

Annulering congres door deelnemers

Annulering dient schriftelijk te geschieden (via email op ivocongres rug.nl) en is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van het congres. Tussen acht en vier weken voor aanvang van het congres wordt bij annulering € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vier weken of korter voor aanvang van het congres zal de gehele deelnemersbijdrage in rekening worden gebracht.

De mogelijkheid bestaat om een vervanger aan de bijeenkomst te laten deelnemen, zolang dit vóóraf aan de congresorganisatie is medegedeeld (via email op ivocongres@rug.nl). De punten voor de betreffende bijeenkomst worden toegekend aan de vervanger, mits de volledige gegevens van de vervanger dit vóóraf aan de congresorganisatie zijn medegedeeld (via email op ivocongres@rug.nl). Is dit niet het geval dan vervalt de puntentoekenning. Degene die zich (oorspronkelijk) heeft aangemeld blijft verantwoordelijk voor het betalen van de deelnemersbijdrage.

Annulering door het Instituut voor Ondernemingsrecht

Het Instituut voor Ondernemingsrecht behoudt zich het recht voor het congresprogramma te wijzigen en congres te verzetten of te annuleren. Indien dit zich voordoet, ontvangen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien het congres wordt geannuleerd worden reeds betaalde deelnemersbijdragen volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt het Instituut voor Ondernemingsrecht geen enkele aansprakelijkheid.

Laatst gewijzigd:05 december 2023 11:51