Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive De curator aan bestuurlijke banden

Programma

12.30 Elektronische congresomgeving open
13.00

Welkomstwoord
dagvoorzitter Frank Verstijlen

13.10

‘Persoonlijke verantwoordelijkheid curator in het kader van milieurechtelijke normen’
Is de curator als feitelijke leidinggever in de zin van art. 5:1 Awb jo. 51 Sr aan te merken? Blijft de curator persoonlijk na North Refinery per definitie buiten schot, mede gezien de motivering van de ABRvS, en is dat wenselijk?

Kars de Graaf – Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid aan Rijksuniversiteit Groningen

13.35

Referent
Arpi Karapetian – Universitair docent privaatrecht aan Rijksuniversiteit Groningen

13.45

Discussie met zaal

13.55

‘Strategisch handhaven door bestuursorganen in faillissement’
Bij bestuurlijke handhaving na datum faillissement wordt de daaruit voortvloeiende vordering veelal gekwalificeerd als boedelschuld. Dit kan leiden tot strategisch handhaven, hetgeen de belangen van de schuldeisers in faillissement in verdrukking kan brengen en de afwikkeling van het faillissement bemoeilijken, met name in geval van een negatieve boedel. Wat zijn de insolventie- en/of bestuursrechtelijke grenzen?

Robert van Galen – Advocaat bij NautaDutilh

14.15

Referent
Tom Barkhuysen – Advocaat bij Stibbe

14.30

Discussie met zaal

14.45-15.15

Pauze

15.15

‘De betekenis en gevolgen van Skanska voor het insolventierecht’
De problematiek van Skanska (NJ 2020/58) over bestuursrechtelijke (kartel)boetes aan een voortzettende entiteit, getransponeerd naar de doorstart vanuit faillissement. Kan de doorstarter worden aangesproken op prefaillissementsovertredingen? Maakt het verschil of er sprake is van een ‘technisch’, al dan niet ‘gepre-packt’ faillissement? Kan het probleem zich ook in een puur nationale context voordoen?

Hans Vedder – Hoogleraar economisch recht aan Rijksuniversiteit Groningen

15.40

Referent
Jeroen Kortmann – Advocaat bij Stibbe

15.55

Discussie met zaal

16.05

‘De status van subsidies en vergunningen in faillissement’
Wat leveren ze op in faillissement? - Subsidies en vergunningen kunnen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen en zijn om die reden ook interessant als verhaalsobject. Maar zijn vergunningen en subsidies vermogensrechten die in de faillissementsboedel vallen en waarover de curator kan beschikken? Voltrekt een overdracht van een subsidie zich langs privaatrechtelijke of publiekrechtelijke weg? En wat betekent dit voor de mogelijkheid van verpanding van subsidies en vergunningen?

Emil Verheul – universitair docent privaatrecht aan Rijksuniversiteit Groningen

16.25

Referent
Richard Neerhof – Hoogleraar bestuursrecht aan Vrije Universiteit Amsterdam

16.40

Discussie met zaal

17.00 Einde
Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:59