Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Conference Regulating the Public Interest

Over het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG)

Publieke en private belangen in balans

Het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) is een samenwerkingsverband tussen de rechtenfaculteiten van Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Het bestaat uit twee onderdelen: Het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance (VU CLG) en het Groningen Centre for Law and Governance (GCL).

Het onderzoeksthema van het NILG betreft de interactie tussen de regulering van publieke en private belangen. Dit thema nodigt niet alleen uit tot “intern” juridisch onderzoek maar tevens tot reflectie op de functie van het recht ten opzichte van andere sturingsinstrumenten. Het houdt nauw verband met het denken over de functie van het recht in de regulatory state . Ondanks dat het onderzoeksprofiel van het instituut primair een juridische is, is er juist ook ruimte voor overstijgende analyses, zowel op het vlak van rechtsgebieden als van disciplines. Het overkoepelende thema staat weliswaar vast, maar de concrete toepassing ervan kan variëren. Aldus wordt bewerkstelligd dat het onderzoek maatschappelijk relevant blijft. Het NILG verricht dan ook onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat relevant en interessant is voor overheid en bedrijfsleven.Het NILG richt zich op samenwerking met individuele onderzoekers, instellingen en faculteiten, uit binnen- en buitenland, die zich tot het onderzoeksthema aangetrokken voelen. De belangrijkste doelstellingen van het instituut zijn het creëren van samenhang van onderzoek, schaalvergroting en zichtbaarheid van onderzoek en onderzoekers. Het instituut biedt een open platform voor de uitwisseling van expertise en onderzoekers. Zijn open karakter vloeit daarmee logisch voort uit zijn doelstellingen.

De activiteiten van het NILG zijn toegesneden op zijn karakter en doelstellingen. Het zal niet alleen diverse congressen en symposia organiseren, ook zal het jaarlijks onderzoeksbijeenkomsten voor de betrokken onderzoekers beleggen en een eigen publicatiereeks uitbrengen. De internationale component wordt tenslotte versterkt door een visitorsprogramma van het GCL, in het kader waarvan (inter)nationaal toptalent naar Nederland wordt gehaald.

Het instituut wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die bestaat uit vooraanstaande juristen die met name in de rechtspraktijk actief zijn. Juist vanuit die positie zijn ze in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over met name de onderzoeksprogrammering.
Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:39