Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Conference Regulating the Public Interest

Digitale congresmap

Oprichtingscongres Netherlands Institute for Law and Governance

Maandag 19 november 2009 organiseerde het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) zijn oprichtingscongres. Hieronder treft u verschillende documenten aan die relevant zijn voor dat congres. De digitale congresmap heeft de volgende onderdelen:


Uiteraard zijn deze documenten overigens ook in papieren vorm in de congresmap verstrekt. Deelnemers van het congres zullen hier dus niets nieuws aantreffen. Hieronder worden enkele onderdelen van de congresmap kort toegelicht.

Conference proceedings

Het centrale thema van het congres is: publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? Zoals al was aangekondigd staat bij dit thema de vraag centraal hoe publieke en private belangen door middel van het recht met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dient in deze tijden van veronderstelde crises (financieel, klimaat en moreel) de overheid de touwtjes strakker in handen te nemen of moeten verantwoordelijkheden juist sterker worden gedeeld? In de conference proceedings kunt u lezen op welke wijze de verschillende congresonderdelen bijdragen aan de beantwoording van de centrale vraag.

Download de conference proceedings

Gezamenlijke opinie van RUG- en VU-onderzoekers: 'Bestuurscrisis vraagt om nieuwe juridische oriëntatie'

De afgelopen decennia heeft het besturingsmodel in het teken gestaan van het ideaalbeeld van een kleine overheid die op afstand de maatschappelijke verhoudingen aanstuurt. In het kielzog van dit besturingsmodel zijn de publieke en de private sfeer steeds meer vervlochten geraakt. Moet deze vervlechting worden beschouwd als een historische noodzaak of moeten de verantwoordelijkheden weer uit elkaar worden getrokken zodat partijen beter weten wie op wat kan worden aangesproken? En wat betekent dat voor het recht? Deze vragen staan centraal op de oprichtingsconferentie van het Netherlands Institute for Law and Governance die op 16 november a.s. in Groningen wordt gehouden.

Een aantal rechtswetenschappers, afkomstig van de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, hebben hun stellingen over dit thema reeds betrokken. Volgens hen is de versmelting tussen de private en de publiek sfeer een gegeven waarmee wij moeten leren leven...

Download deze opinie

Door het NILG uitgevoerd onderzoek m.b.t. publieke en private belangen

Het Netherlands Institute for Law and Governance heeft onderzoek laten doen naar verschillende zaken die verband houden met de vraag of publiek en privaat moeten worden vervlochten of juist ontvlochten. Marc Hertogh concludeert dat burgers gematigd positief zijn over marktwerking; Heinrich Winter concludeert dat burgemeester en gemeentesecretarissen vooral denken in termen van serviceverlening en in hun dagelijkse werk helemaal niet geïnteresseerd in de meer fundamentele vragen over markt en overheid. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden besproken tijdens het congres.

Marc Hertogh: Burgers zijn gematigd positief over marktwerking

Heinrich Winter: Deregulering: lastig te duiden, handig in het gebruik

Parallelsessies

Het NILG-congres telt een drietal parallelsessies, die als titel hebben De overheid achter de voordeur, Hybride organisaties en Sociale markten. In aanloop naar het congres hebben de bij de parallelsessies betrokken sprekers stellingen met een korte toelichting voorbereid, die het uitgangspunt voor de discussie zullen vormen. Deze stellingen worden hier in één document aangeboden.

Download de stellingen

Curriculum vitae van de sprekers

Het laatste onderdeel van de digitale congresmap is een overzicht van beknopte cv's van de verschillende sprekers.

Download het cv-overzicht

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:39