Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Integratiemodule PAO geestelijke verzorging PThU-RUG

Vaknaam

Geestelijke Verzorging: Context en visie

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kun je een visie ontwikkelen op geestelijke verzorging door:
• zelfstandig een literatuurstudie op te zetten en uit te voeren over een zelfgekozen onderwerp dat relevant is voor de beoogde werkcontext
• theoretische kennis van de geestelijke verzorging toe te passen op ervaringen met/in de praktijk
• kennis uit de praktijk te integreren met theorie in de geestelijke verzorging
• kritisch te reflecteren op theorie en praktijk in de geestelijke verzorging

Omschrijving

Wat?

In de vijf voorgaande modules heb je kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan over:
1) de contexten van en begeleidingsvormen in de geestelijke verzorging en
2) sociaalwetenschappelijke en ethische theorieën en benaderingen die het vak van de geestelijke verzorging informeren. In deze module worden deze kennis, inzichten en vaardigheden verdiept om te komen tot een visie op geestelijke verzorging en jouw positie in dit beroepsveld.

Waarom?

De geestelijke verzorging is een rijk vak dat uitgeoefend kan worden in veel verschillende contexten en op veel verschillende manieren. Bij het zoeken, vinden en uitvoeren van het werk is het daarom belangrijk dat je een idee hebt van hoe jij geestelijk verzorger wilt zijn: Voor wie wil jij er zijn en wat wil je doen?

Om deze visie te vormen is het nodig dat je verdere kennis ontwikkelt over en ervaring opdoet met de context waar je zou willen werken en specifieke vraagstukken daarbinnen, deze theorie en praktijkervaring integreert en hier kritisch op reflecteert.

Hoe?

De module bestaat uit drie fasen:

1. Oriëntatie: Je levert aan het begin van de module een kort reflectieverslag in van max. 1500 woorden, waarin je stilstaat bij je leerproces tot nu toe. Wat waren de leerdoelen die je voorafgaand aan het PAO traject had geformuleerd en in hoeverre heb je die al gerealiseerd? Wat zijn kennis en/of vaardigheden die je zou willen versterken in deze module? Ook lever je een plan in van max. 2 A4 waarin je een vraagstuk identificeert waarmee je jouw kennis en/of vaardigheden wilt versterken en aangeeft hoe je dit vraagstuk wilt onderzoeken.

Het onderzoeksplan bevat een combinatie tussen theoretische verdieping d.m.v. een literatuuronderzoek en verdieping in de praktijk. Voor dit laatste woon je tenminste twee studiedagen of workshops over geestelijke verzorging bij van de PThU en/of RUG. Daarnaast kun je interviews houden, een geestelijk verzorger observeren en/of gespreksverslagen maken uit een (snuffel)stage/werkervaringsplek. Je bespreekt de documenten met een docent die bekend is met de door jou gekozen zorggroep, zorgvraag of ethische benadering (max. 1 uur).

NB. Mogelijk zijn er geen studiedagen/workshops gepland op het moment dat je deze integratiemodule volgt. Houdt er dus rekening mee dat je deze bijeenkomsten misschien al eerder in het traject moet hebben bijgewoond.

2. Uitvoering: Je gaat zelfstandig aan de slag met je plan. Gedurende deze periode heb je twee begeleidingsgesprekken met de docent (max. 30 min. per gesprek), waarin je bespreekt wat je tot nu toe hebt gedaan, eventuele knelpunten die je tegen bent gekomen en hoe je verder gaat.

3. Evaluatie: Aan het eind van de module lever je een verslag in van max. 3000 woorden waarin je rapporteert over je bevindingen. Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Een inleiding waarin je duidelijk maakt wat het onderwerp van je onderzoek is en hoe je daartoe gekomen bent.
b. Een beschrijving van je plan van aanpak: Wat heb je gedaan om je vraagstuk te onderzoeken en hoe heb je dit aangepakt?
c. Een beschrijving van je bevindingen uit het literatuuronderzoek en praktijkactiviteiten in relatie tot je vraagstuk.
d. Een conclusie waarin je jouw visie/positie presenteert en beargumenteert aan de hand van het bovenstaande en andere inzichten die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

Wees consistent in de opmaak van bronverwijzingen. Gebruik bij voorkeur de Chicago A of B referentiestijl of APA stijl. Je bespreekt dit verslag met de docent tijdens een eindgesprek (max. 1 uur). De beoordeling van deze module gebeurd op basis van het eindverslag en het leerproces.

De beoordelingscriteria zijn:

INHOUD
Het gekozen vraagstuk past bij de geformuleerde leerdoelen o/v/rv/g
Het gekozen vraagstuk is afgebakend o/v/rv/g
De gekozen bronnen (literatuur, praktijk) zijn geschikt om het vraagstuk te beantwoorden o/v/rv/g
De gekozen bronnen zijn op een adequate manier verwerkt o/v/rv/g
Theorie en praktijk worden op een adequate manier op elkaar betrokken o/v/rv/g
De geformuleerde visie past bij het gekozen vraagstuk o/v/rv/g
De visie wordt onderbouwd m.b.v. kritische reflectie op theorie, praktijk en hun verhouding o/v/rv/g
De geformuleerde visie toont inzicht in de geestelijke verzorging o/v/rv/g

PROCES
De student werkt zelfstandig o/v/rv/g
De student hanteert en verwerkt feedback adequaat o/v/rv/g
De student toont inzicht in het eigen leerproces o/v/rv/g
De student toont inzicht in de eigen sterke en zwakke punten o/v/rv/g
De student communiceert duidelijk, zowel schriftelijk als mondeling o/v/rv/g

Het cijfer wordt als volgt bepaald: Als de meerderheid van de scores onder inhoud of proces g(oed) is, wordt het onderdeel beoordeeld met een 8.5-10, als r(uim) v(oldoende) met een 7-8.4, als v(oldoende) met een 5-6.9, als o(nvoldoende) met <5. Vervolgens wordt het eindcijfer berekend met de formule inhoud * 0,6 + proces * 0,4

In geval van een onvoldoende (<5) kan het eindverslag herkanst worden.

Uren per week

Variabel. De totale studielast van deze module is 140 uur (5ECTS). De verdeling van deze uren is ongeveer als volgt: schrijven documenten oriëntatie 24 uur, gesprekken met docent 3 uur, uitvoering 80 uur, evaluatie 32 uur

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie

Toetsvorm

Eindverslag

Docenten

H.J. Olsman (context & begeleiding), A. Visser-Nieraeth (context & begeleiding), J.K. Muthert (religie psychologie), T.A. Boer (ethiek)

Entreevoorwaarden

De vijf modules m.b.t. context & begeleiding, sociaal-wetenschappelijke benaderingen en ethiek moeten met een voldoende afgerond zijn om aan deze integratiemodule te kunnen beginnen.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:08