Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oude kaas, twijfel en theo-logoi

12 oktober 2010

Op 12 oktober houdt dr. W.H. Slob zijn oratie getiteld 'Oude Kaas, twijfel en theo-logoi'.

Wouter Slob is systematisch theoloog en filosoof en predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Zuidlaren. Hij is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel "Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur". Deze leerstoel is gevestigd aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en ingesteld om reflectie te bieden op de geloofspraktijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Studenten Theologie kunnen in Groningen daarmee in een vroeg stadium kennismaken met de Protestantse Theologie.

Het opmerkelijke is dat het initiatief tot oprichting van de leerstoel is genomen door de kerkelijke regio om de uitwisseling tussen kerk en regio nader vorm te geven. Voor de theologiebeoefening in Groningen is steeds de aandacht voor de kerkelijke praktijk en de culturele context geweest. De initiatiefnemers van de bijzondere leerstoel – predikanten, classisbestuurders en synodeafgevaardigden uit het Noorden – vertrouwen dat dat specifiek Groningse geluid weer gehoord zal worden en dat de steunfunctie van de faculteit voor de kerk met nieuwe inspiratie hervat kan worden.

Dr. Wouter Slob promoveerde (cum laude) in 2002 op een proefschrift over theologische overtuigingskracht in een postmoderne setting. Dit proefschrift, met een zowel systematisch theologische als filosofische scopus, plaatst hem in het veld van de theologie. Zijn belangstelling gaat speciaal uit naar hermeneutische vragen in een tijd waarin wetenschappelijk en religieus spreken iedere vanzelfsprekendheid verloren heeft. Dr. Slob heeft verschillende artikelen, zowel in de wetenschappelijk als in de kerkelijke pers, op zijn naam staan.

Slob is betrokken geweest bij de oprichting van de predikantenbeweging “Op Goed Gerucht” binnen de Protestantse Kerk en hij is voorzitter van het Groninger Theologisch Werkgezelschap. In zijn functie wil Dr. Slob aan de faculteit werken aan een  project rond “twijfel”. Twijfel is een fenomeen dat het geloof van veel mensen mede bepaalt.  Predikanten hebben in hun pastorale praktijk veel met vragen rond twijfel te maken. Vaak wordt twijfel negatief geduid: het is gebrek aan vertrouwen waarmee een mens de eerste stap doet op de weg van het ongeloof. Slob wil twijfel juist positief duiden: het is een niet weten dat voor een mens juist aanzet tot geloven kan zijn. Vanuit deze insteek wil hij “twijfel” zowel systematisch als pastoraal uitwerken.

Tekst oratie

Voorafgaand aan de oratie was er een studiedag rond het thema geloofstwijfel.

Verslag

Tekst drs. J. Offringa

Tekst dr. B. van Veluw

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:16

Meer nieuws