Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoeksvoorstel Marjo Buitelaar gehonoreerd

12 februari 2008

Wereldwijd zetten groepen moslima’s zich in om nieuwe visies op de positie van vrouwen te ontwikkelen. Zij wensen zich te bevrijden van negatieve stereotyperingen van hen als slachtoffers van een onderdrukkende religieuze cultuur enerzijds, en van patriarchale islamitische benaderingen anderzijds. Zij komen op voor hun gedeelde belangen als moslima’s en bepleiten erkenning als volwaardige burgers. Hun ‘eigen weg’ krijgt gestalte door uit de islamitische basisteksten te putten, alsmede uit beelden, symbolen en verhalen over vrome vrouwen afkomstig uit lokale culturele bronnen. Ook in Nederland en Marokko ontwikkelen moslimvrouwen nieuwe perspectieven en ijveren zij voor rechtvaardige sekseverhoudingen en een volwaardige sociale participatie als moslima’s in de verschillende gemeenschappen waartoe zij behoren. Het door NWO gefinancieerde onderzoek richt zich op deze nieuwe perspectieven en praktijken onder Marokkaanse moslimvrouwen aan weerszijden van de Middellandse Zee.

Zevende eeuws religieus en militair leider Kahina Berber
Hedendaagse voorstelling van de Berbervrouw Kahina, een religieus en militair leidster uit de zevende eeuw.
De onderzoeksvragen zijn:
  1. Hoe worden idealen ten aanzien van de gelijkheid/gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen als volwaardig burgers verwoord in uitspraken en verhalen die men baseert op islamitische en andere culturele bronnen?
  2. Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en relaties tussen zulke uitspraken en verhalen van Marokkaanse vrouwen in Marokko en die van Marokkaanse vrouwen in Nederland?

In een eerste deelproject zullen de verhalen over, en de rituelen rond de levens van Marokkaanse vrouwelijke heiligen centraal staan, alsook de manier waarop deze vandaag de dag door diverse groepen Marokkaanse vrouwen worden geïnterpreteerd. In een tweede deelproject wordt onderzocht hoe Marokkaanse vrouwen in Nederland en Marokko in hun persoonlijk leven putten uit religieuze teksten en (eigen) tradities om verschillende soorten burgerrechten op te eisen. In een afsluitend project wordt tot slot nagegaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze nieuwe perspectieven en het westerse emancipatie feminisme: (hoe) moeten de basis-aannamen en emancipatieprogramma’s van westers feminisme worden bijgesteld om recht te doen aan de ‘eigen weg’ van moslima’s?  

Het tweede deelproject zal onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van Marjo Buitelaar door een aan onze faculteit aan te stellen AIO worden uitgevoerd.  

Laatst gewijzigd:28 juli 2023 22:37

Meer nieuws