Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatiePraktische informatie

Studiemateriaal en Studiekosten

Bachelorfase

Hoeveel je tijdens je studie kwijt bent aan boeken en ander studiemateriaal verschilt niet alleen per opleiding, maar hangt ook af van de vraag waar je het aanschaft. Vaak is het goedkoper om boeken in het land van herkomst te kopen. Soms kun je ook via (de studievereniging van) je eigen opleiding studiemateriaal goedkoper aanschaffen. Voor meer informatie daarover kun je terecht bij het secretariaat van je opleiding.

Hieronder volgt een overzicht van de studiekosten per studierichting en studiefase. Daarbij is alleen uitgegaan van de verplichte literatuur. Omdat van een aantal uitgaven (bijvoorbeeld readers) de prijs pas na publicatie op deze website bekend wordt, kunnen de werkelijke studiekosten iets hoger of iets lager uitvallen.

Opleiding Jaar 1 Jaar 2 + 3
American Studies 166,00 51,00
Archeologie* 550,00 650,00
Communicatie- en Informatiewetenschappen 650,00 700,00
English language and culture 400,00 340,00
Europese talen en culturen 740,00 1480,00
Geschiedenis 630,00 980,00
Griekse en Latijnse taal en cultuur 565,00 915,00
Informatiekunde 450,00 525,00
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie 650,00 950,00
Kunsten, Cultuur en Media** 550,00 550,00
Kunstgeschiedenis*** 1600,00 1000,00
Media Studies 525,00 nnb
Midden-Oosten studies 485,00 103,00
Minorities and Multilingualism 350,00 nnb
Nederlandse Taal en Cultuur 450,00 600,00
Taalwetenschap 500,00 400,00

* Studenten Archeologie moeten rekening houden met bijekomende excursiekosten in het eerste jaar tussen de 300 en 500 euro.

** Studenten KCM moeten rekening houden met eventueel bijkomende excursiekosten.

*** Studenten Kunstgeschiedenis moeten rekening houden met extra uitgaven voor verplichte excursies afhankelijk van de bestemming variërend van ca. 225 tot 450 euro in de BA.

De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling is in het leven geroepen om de studiekosten te beheersen, zodat studenten per jaar niet meer dan een vastgesteld bedrag (het zgn. plafondbedrag) kwijt zijn aan studiemateriaal en -benodigdheden. Het plafondbedrag voor 2018-2019 bedraagt € 756,- per studie­jaar. De faculteit streeft ernaar de studiekosten royaal beneden dit bedrag te houden. Soms is echter niet te voor­komen dat de studiekosten hoger uitvallen dan het plafondbedrag. In dat geval kun je de helft van het extra bedrag dat je kwijt bent, bij het Onderwijsinstituut terugvragen, of is er een andere regeling getroffen. Bij je studieadviseur en het Studenten Service Centrum (SSC) is een brochure over de studiekosten en het universitaire prijsbeleid verkrijgbaar.

Masterfase

Hoeveel je tijdens je studie kwijt bent aan boeken en ander studiemateriaal verschilt niet alleen per opleiding, maar hangt ook af van de vraag waar je het aanschaft. Vaak is het goedkoper om bijvoorbeeld via Internet boeken in het land van herkomst te kopen. Soms kun je ook via (de studievereniging van) je eigen oplei­ding studiemateriaal goedkoper aanschaffen. Voor meer informatie daarover kun je terecht bij het secretariaat van je opleiding. In Ocasys is de prijs van de aan te schaffen literatuur zoveel mogelijk aangegeven.

Voor de MA-opleidingen valt slecht een preciese indicatie te geven van de te verwachten studiekosten. Dit heeft te maken met het feit dat er in die programma’s nog slechts in beperkte mate sprake is van verplichte literatuur die moet worden aangeschaft. Omdat het veelal om gespecialiseerder literatuur gaat ligt het vaak voor de hand deze te lenen in de bibliotheek in plaats van zelf aan te schaffen. In deze fase van de opleiding bepaal je dus in hoge mate zelf hoe hoog je kosten zullen zijn.

De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de studiekosten, zodat de component ‘studiekosten’ in het budget van de studiefinanciering niet te boven wordt gegaan. Men is dus niet meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de Minister ter beschikking stelt. Voor 2018-2019 is het normbedrag € 756,-. Per opleidingsfase geldt een plafondbedrag van het normbedrag x de cursusduur.

Soms is het onvermijdelijk dat de kosten hoger zijn dan het plafondbedrag. In dat geval kan de helft van het bedrag dat men meer kwijt is, bij het faculteitsbestuur worden teruggevraagd door middel van het overleggen van aankoopbewijzen, of is er een andere regeling getroffen.

Bij de studieadviseur van je opleiding en het Studenten Service Centrum (SSC) is een brochure over de studiekosten en het universitaire prijsbeleid verkrijgbaar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst gewijzigd:14 augustus 2018 14:32
printView this page in: English