Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Tekstsoorten

Literatuurverslag

Omschrijving van het genre

Alternatieve benamingen

 • literatuuroverzicht
 • literatuuronderzoek
 • overzichtsartikel
 • review(artikel)
 • kritische literatuurbespreking
 • paper of referaat: hiermee kan je docent een literatuurverslag bedoelen, maar eventueel ook een essay of een ander genre. Ga bij je docent na wat precies de bedoeling is.

Doelgroep

Studie- en/of vakgenoten.

Tekstdoel

 • De actuele stand van het onderzoek op een bepaald vakgebied of op het gebied van een bepaald thema of probleem in kaart brengen. Een dergelijk literatuurverslag wordt ook wel literatuuroverzicht of review(artikel) genoemd.
 • De lezer overtuigen van een standpunt door een aantal relevante wetenschappelijke publicaties op kritische wijze met elkaar te vergelijken. Een dergelijk literatuurverslag wordt ook wel 'kritische literatuurbespreking' genoemd.

Ga bij je docent na wat de bedoeling is: een informatief literatuuroverzicht of een kritische bespreking waarbij je een standpunt moet innemen en verdedigen.

Bronnen

Wetenschappelijke publicaties, je eigen analyse en interpretatie.

Globale structuur

De structuur van een literatuurverslag is over het algemeen tamelijk vrij omdat er geen sprake is van een vaste onderzoeksopzet met daarbijbehorende resultaten. Er is wel een aantal elementen te onderscheiden die in de meeste literatuurverslagen voorkomen:

Onderdeel Functie
Omslag Naast een functionele titel vermeld je de auteur(s), het instituut en de opleiding, cursus, naam docent, plaats en jaar.
Inhoudsopgave Meestal alleen bij langere teksten. Ga na wat je docent op dit vlak vereist.
Inleiding Hierin schets je kort de achtergrond van je onderwerp en legitimeer je de probleemstelling: wat maakt jouw literatuurstudie interessant/relevant, wat is het wetenschappelijk of maatschappelijk kader? Verder kan hier de opbouw van het verslag kort worden geschetst.
Middenstuk (de daadwerkelijke literatuurbespreking) Bespreek de literatuur op samenhangende wijze: integreer, leg verbanden en vergelijk. Zorg voor een duidelijke invalshoek zodat je artikel meer wordt dan een aaneenschakeling van verschillende artikelen.
Conclusie Hier vat je de kern van je bespreking bondig samen en formuleer je conclusies die aansluiten bij de probleemstelling. Het is ook mogelijk om op deze plaats aanbevelingen te doen voor verder onderzoek.
Bibliografie Een overzicht van alle geraadpleegde literatuur volgens het in jouw vakgebied gangbare notatiesysteem. Zie Literatuur en bronnen.

NB:

 • Een literatuuronderzoek kan een op zichzelf staande tekst vormen, maar het kan ook deel uitmaken van een groter geheel. Een boek of een artikel waarin verslag wordt gedaan van (empirisch) onderzoek begint bijvoorbeeld vaak met een gedeelte waarin uiteen wordt gezet wat andere onderzoekers eerder aan kennis en inzicht hebben verworven op het betreffende onderzoeksgebied. Het literatuuronderzoek vormt in dat geval het kader: de context waarin het eigen (empirisch) onderzoek gezien moet worden.
 • Als het de bedoeling is een kritische literatuurbespreking te schrijven, zul je een standpunt moeten innemen en dat moeten staven met argumenten en feiten. Besteed dan veel aandacht aan de kwaliteit van je redeneringen en wees je bewust van het onderscheid tussen meningen (van jezelf en van anderen), beweringen, feiten en argumenten. Zie Argumenteren.
 • Geef altijd duidelijk aan waarop je je uitspraken baseert: juiste citaten of parafrases en eerlijke bronvermeldingen zijn essentieel.

Stijl

De stijl die je kiest of eigen maakt, hangt af van je doel en je publiek. Zie Stijl voor onze tips over opening en aflsuiting van je tekst, signaalwoorden die je kunt gebruiken en welke stijlmiddelen je juist moet vermijden.


Bronnen

 • Berkel, A., & Redeker, G. (2000). Technische verzorging van werkstukken. Groningen: Afdeling Taal en Communicatie, Faculteit der Letteren, RuG.
 • Swart, J.A.A., & Windt, H.J. van der. (2001). Oriëntatie op biologie en samenleving: vaardigheden. Haren: Sectie Wetenschap en Samenleving, Biologisch Centrum, RuG.

© 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34