Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization News PhD Defences BSS

Challenging practices

Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and its consequences for practice
PhD ceremony:dr. P. Poppes
When:September 10, 2015
Start:14:30
Supervisor:prof. dr. C. Vlaskamp
Co-supervisor:prof. dr. A.A.J. (Annette) van der Putten
Where:Academy building RUG
Faculty:Behavioural and Social Sciences
Challenging practices

Veel gedragsproblemen bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Gedragsproblemen komen veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), blijkt uit het promotieonderzoek van Petra Poppes. Het gaat dan om verschillende uitingsvormen: zelfverwondend gedrag, stereotype gedrag, teruggetrokken gedrag en agressief/destructief gedrag. Veel van deze typen gedragingen komen dagelijks of zelfs elk uur voor, maar opvallend is dat begeleiders ervan uitgaan dat deze gedragingen geen grote gevolgen hebben voor kinderen en volwassenen met EVMB. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het gedrag gezien wordt als deel van de persoon, het gedrag is bij iemand gaan ‘horen’ of  is in gedachten deel geworden van de beperking.

Uit het onderzoek blijkt verder dat gedragsproblemen die wel gesignaleerd worden in de dagelijkse praktijk in meer dan de helft van de gevallen niet worden beschreven in het persoonlijk plan. Dat betekent ook dat er geen duidelijke afspraken zijn omtrent het voorkomen of verminderen van dergelijk gedrag. Poppes ontwikkelde een interventie gericht op kennisoverdracht over de mogelijke verklaringen voor en gevolgen van gedragsproblemen dat in de praktijk werd geïmplementeerd. De resultaten hiervan laten zien dat zorgprofessionals na het volgen van de interventie het gedrag als ernstiger beoordelen, maar dit effect is beperkt.

Verder onderzoek naar de wijze waarop het bewustzijn van zorgprofessionals ten aanzien van gedragsproblemen vergroot kan worden is belangrijk want het is geen optie eventuele gedragsproblemen niet op te merken en/of niet te behandelen, vindt Poppes. Dat leidt namelijk tot een situatie waarin we mensen met EVMB niet kunnen ondersteunen bij het behalen van hun  levensdoelen en doelen die van belang zijn voor hun familie.

Petra Poppes deed haar promotieonderzoek als GZ-psycholoog bij 's Heerenloo Zorggroep. Zie ook hun persbericht Meer aandacht voor probleemgedrag bij mensen met EMB