Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2021

Thema's

Aan de hand van actuele thema’s is het aan de aspirant-kamerleden om de kiezers te overtuigen van hun visie en plannen voor de toekomst van ruimtelijk Nederland. Het nieuwe kabinet wordt gedwongen om keuzes te maken die consequenties hebben voor alle inwoners van Nederland.

Tijdens de 4e editie van het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat zullen de aanwezige sprekers met elkaar in debat gaan over de volgende thema’s:

  • Mobiliteit & Infrastructuur
  • Klimaatadaptatie & Energietransitie
  • Huisvesting
  • Het Ministerie Ruimte

Welke grote ruimtelijke vraagstukken zien we terug in ons kleine Nederland?

Mobiliteit & Infrastructuur

Van OV-concessie tot parkeerbeleid, van verkeersmodel tot hogesnelheidstrein, we hebben in Nederland onze mobiliteit tot in de puntjes geregeld en gevangen in beleid. Maar nu 2020 van alles op zijn kop heeft gezet en ontwikkelingen zoals thuiswerken heeft versneld, lijkt het moment daarvoor een goede herbezinning. Wat willen we écht bereiken met mobiliteit?

Klimaatadaptatie & Energietransitie

Energietransitie is de overstap naar hernieuwbare energie. Die transitie is nodig om de impact van mensen op de aarde te verminderen. Het klimaatakkoord bevat belangrijke afspraken waar niet alleen overheden maar ook bedrijven zich committeren. De afspraken zijn gemaakt. Maar de uitvoering van de energietransitie is nog maar net begonnen. Wie waakt over de samenhang met andere grotere vraagstukken en wie is verantwoordelijk. Wie heeft het overzicht over halen ambities? Worden windmolens er door de Raad van State altijd doorgedrukt voor het landelijk belang? Zijn er gebieden waar we geen zonneparken willen hebben, wat doen we met windmolens op zee, hoe belangrijk is de ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van onze energievraag. Kortom, een breed thema dat samenhangt met alle andere grote belangen in ons land!

Huisvesting

Verschillende beleidskeuzes van de afgelopen 20 jaar hebben geleid tot de woningnood waarin wij ons nu bevinden. We hebben te maken met een liberalisering van de woningmarkt, de opheffing van het ministerie van VROM en een sterke daling in de bouw van nieuwbouwhuizen. De ministers en Rijksbouwmeesters zeiden dat Nederland niet meer hoefde te bouwen en de woningmarkt af was. Echter is het tekort wat we hadden 2019, nog nooit zo groot geweest als sinds de tweede wereldoorlog! Naast een woningtekort in Nederland, spreken we ook van een woning ongelijkheid, zijn onze steden nog wel inclusief? Om de woningnood op te lossen is het van belang om duidelijk te krijgen waar er gebouwd gaatworden en voor wie er gaat gebouwd worden.

Het Ministerie Ruimte

Nationale belangen staan op gespannen voet met de lokale belangen in Nederland. Daarnaast mist de regie vanuit Den Haag voor landelijke vraagstukken zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie en milieuvraagstukken.

Wat is de rol van de centrale overheid in de integratie van deze thema’s? Is er vraag naar een nieuw ministerie die regie gaat voeren over al deze verschillende belangen? En zo ja, hoe wordt dit ministerie dan ingevuld om van een sectorale naar een integrale aanpak te gaan met betrekking tot onze ruimtelijke vraagstukken in Nederland.

Laatst gewijzigd:22 september 2023 11:12