Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

Serious game Voorzieningen-Wijs helpt krimpregio’s prioriteiten stellen

19 maart 2019

In veel regio’s van Noord-Nederland verandert de samenstelling van de bevolking en neemt het aanbod van kleinschalige (dorps)voorzieningen af. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft samen met adviesbureau Partoer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio Noardwest-Fryslân. De serious game ‘Voorzieningen-Wijs’ is ontwikkeld ter ondersteuning van beslissingen en samenwerking rond voorzieningen in opdracht van Streekwurk, de Provincie Fryslân en de gemeente van Noardwest-Fryslân. Het instrument is op donderdag 14 maart aan wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke aangeboden tijdens het Krimpcafé ‘Spelen met Voorzieningen’ dat werd georganiseerd door het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Aanbieding Voorzieningen-Wijs (foto: KKNN/Marian Klein Ikkink)
Aanbieding Voorzieningen-Wijs (foto: KKNN/Marian Klein Ikkink)

Voorzieningen-Wijs is een analoge serious game in de vorm van een spelbord op een tafel, met verschillende discussie-onderdelen rondom een topografische kaart van de specifieke casus. Zes tot tien deelnemers - werkelijke stakeholders met verschillende belangen - verkennen met behulp van spelelementen verschillende toekomstscenario’s. Bijvoorbeeld voor het in stand houden, centreren, fuseren, verplaatsen, spreiden of combineren van verschillende voorzieningen. Het is echter geen ‘spelletje’ waarin winnaars en verliezers zijn, maar een methode die een goede discussie en samenwerking stimuleert. Inzicht is winst!

Tijdens het Krimpcafé kregen bezoekers de mogelijkheid om een deel van de game uit te proberen via een rollenspel voor een fictieve casus op sportvoorzieningen en basisonderwijs. Voorzieningen-Wijs kan breed worden ingezet op verschillende thema’s en verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Het instrument is ook toepasbaar op sociaal-culturele voorzieningen zoals dorpshuizen, private voorzieningen zoals winkels en zorgvoorzieningen. Belangrijk is de onafhankelijke sessieleider, iemand die goed op de hoogte is van de problematiek. Hij of zij begeleidt het drie uur durende ‘spel’ en grijpt in als de gemoederen te hoog oplopen. Ook bepaalt de sessieleider welke route wordt afgelegd: die van een brainstormsessie, of een die tot concrete zaken leidt. Meestal start men met een SWOT-analyse, waarbij de deelnemers de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen opschrijven. Deze worden later weer gebruikt in de discussie. Tialda Haartsen, hoogleraar rurale geografie bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, benadrukt dat Voorzieningen-Wijs de creativiteit en denkkracht van gebruikers van voorzieningen op een slimme manier benut. Mede-ontwikkelaar van het spel en onderzoekster Suzan Christaanse: ‘Het spelen levert niet altijd consensus op, maar het kweekt onderling begrip en nodigt partijen uit om hun mening te geven.’

Meer informatie

Voorzieningen-Wijs is beschikbaar via Sjoerd IJdema.

Voorzieningen-Wijs (foto: Tialda Haartsen)
Voorzieningen-Wijs (foto: Tialda Haartsen)
Laatst gewijzigd:26 februari 2020 12:09

Meer nieuws