Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Samenwerken tussen organisaties: innovatiebron of kostennachtmerrie?

Datum:01 februari 2017

Onder beleidsmakers en academici heerst er een sterk geloof in de meerwaarde van zogenaamde ‘nieuwe samenwerkingsvormen’. Dit zijn vormen van coöperatie waarbij bedrijven intensief met eindgebruikers en publieke partners samenwerken om nieuwe innovaties te ontwikkelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen co-creatie, multidisciplinaire netwerken en proeftuinen. Op  basis van de Noord-Nederlandse  Innovatiemonitor 2016 publiceren het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen het rapport ‘Samenwerken voor Innovatie’, dat een overzicht geeft van de mate waarin Noord-Nederlandse MKB-bedrijven participeren in deze nieuwe samenwerkingsvormen en welke uitwerking dit heeft op hun innovatiekracht.

Noord-Nederlands MKB en Nieuwe Samenwerkingsvormen

Het onderzoek wijst uit dat nieuwe vormen van samenwerking daadwerkelijk impact hebben op de innovatiekracht van MKB-bedrijven. Een duidelijk positief effect is te zien bij deelname aan proeftuinen. Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB-bedrijven hun producten of diensten kunnen testen in een real-life omgeving. Toch blijken proeftuinen de minst populaire vormen van nieuwe samenwerking te zijn. De meest populaire vorm is namelijk co-creatie met eindgebruikers. Deelname aan multidisciplinaire netwerken heeft een negatief effect op de innovatiekracht van MKB-bedrijven. Mogelijke verklaringen voor dit onverwacht negatieve effect kunnen zijn dat de innovatie voordelen van multidisciplinaire netwerken zich pas op langere termijn manifesteren, of dat bedrijven, die juist zelf op innovatievlak onderontwikkeld zijn, deze netwerken als een mogelijkheid zien om in de toekomst hun innovatiekracht te verhogen. Uit het rapport blijkt tevens dat het aantal MKB-bedrijven dat deelneemt aan nieuwe samenwerkingsvormen ruimte laat voor verbetering. Het zijn voornamelijk de ondernemers die intern sterk investeren in innovatie, die ook relatief vaak in nieuwe samenwerkingsvormen participeren. Dit geeft aan dat externe samenwerking de interne innovatie-activiteiten vaak complementeren.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren. De Innovatiemonitor kent een hoofdrapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd. In het hoofdrapport worden de ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren gepresenteerd. Daarnaast worden er jaarlijks voor een aantal specifieke thema’s deelonderzoeken uitgevoerd.

Voor meer informatie zie ook de website over de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor.