Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Menu

PLG Geschiedenis voor ervaren docenten

Cursusjaar 2018-2019

Bereid leerlingen voor op het geschiedenisexamen met uitdagend, aansprekend en inhoudelijk sterk onderwijs

Doelgroep

Deze PLG (Professionele Leergemeenschap) is geschikt voor geschiedenisdocenten (eerste- en tweedegraads, onder- en bovenbouw!) met minimaal drie jaar onderwijservaring. In de bijeenkomsten staat de vraag centraal op welke wijze wij onze leerlingen uitdagend en aansprekend geschiedenisonderwijs kunnen bieden én hen hiermee goed kunnen voorbereiden op het eindexamen. Inspirerende gastsprekers besteden inhoudelijk aandacht aan de nieuwe examenthema’s en samen ontwikkelen we leerlijnen, PTA’s en lesmateriaal. Er is bovendien veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en materialen.

Je kunt je individueel of met sectiegenoten aanmelden voor deze PLG.

Heeft u minder onderwijservaring en wilt u zich ook bezighouden met de didactiek van het vak geschiedenis? Wij bieden ook een PLG aan voor startende geschiedenisdocenten. Informatie hierover vindt u hier.

Inhoud en resultaat

“Het enige waar ik aan toe kom, is het behandelen van de examenstof. Tijd voor leuke dingen is er niet.” Deze uitspraak van een collega geschiedenisdocent zal waarschijnlijk door velen herkend worden. In ons streven om leerlingen in de bovenbouw (en soms ook al in de onderbouw) zo goed mogelijk voor te bereiden op hun examen, focussen we ons op hetgeen in de syllabi beschreven staat. Dat is tenslotte dat wat geëxamineerd gaat worden. In 2021 (havo) en 2022 (vwo) maken leerlingen het vernieuwde geschiedenisexamen met nieuwe historische contexten. Dat betekent dat vanaf het schooljaar 2019-2020 leerlingen voorbereid moeten worden op dit nieuwe eindexamenprogramma. Alle reden dus om ons te verdiepen in de inhoud én de wijze waarop we dat gaan aanpakken.

Welke ruimte is er om in de voorbereiding op het geschiedenisexamen les te geven op een manier die leerlingen aanspreekt? Lessen die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, die de actualiteit erin betrekken, die leerlingen uitdagen? Hoe breken we uit het keurslijf van het examenprogramma zoals dat nu door veel geschiedenisdocenten ervaren wordt?

Veel docenten worstelen met deze vragen, maar tegelijkertijd hebben net zoveel docenten manieren gevonden om hiermee om te gaan. In deze PLG ga je samen met collega’s en onder leiding van vakdidactici op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het uitwisselen en ontwikkelen van materialen, PTA’s, leerlijnen en ervaringen zal hierbij centraal staan. Daarnaast zullen gastsprekers inhoudelijk en didactisch ingaan op de nieuwe examenthema’s.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?

 • Je kunt geschiedenisdidactiek toepassen in je lessen die uitdagend en aansprekend is voor leerlingen, en waarmee je hen voorbereidt op hun geschiedenisexamen.
 • Je wordt ondersteund in het maken van didactische keuzes voor je geschiedenislessen.
 • Je verdiept je inhoudelijk in (nieuwe) examenthema’s.
 • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en je lessen / materialen hierop aanpassen.
 • Je deelt en ontwikkelt materialen voor de lespraktijk.

Daarnaast heb je door deelname aan deze PLG gratis toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek (11 oktober 2018).

Programma

De PLG bestaat uit zes bijeenkomsten waarin ruimte is voor gastsprekers, discussie, overleg en het ontwikkelen van lesmaterialen, leerlijnen en PTA’s. Tussen de bijeenkomsten voer je de ontwikkelde materialen uit in de praktijk en evalueer je de gemaakte didactische keuzes.

Afsluiting

Je bewaart de ontwikkelde lesmaterialen en evaluaties in een digitaal portfolio. Dit portfolio is voor de laatste bijeenkomst afgerond. Na afloop van de PLG wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien:

 • de deelnemer minimaal vijf van de zes bijeenkomsten heeft bijgewoond,
 • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid
 • en voor de laatste bijeenkomst het portfolio is afgerond.

Studielast

48 uur vakdidactische bestaande uit:

 • 26 uur contacttijd, inclusief De dag van de Geschiedenisdidactiek
 • 18 uur voorbereidingstijd (6 x 3 uur: vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, uitwerking lesmaterialen, uitvoering lesobservaties en evaluaties)
 • 4 uur digitaal portfolio met daarin ontwikkelde lesmaterialen en evaluaties

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00-18.00 uur (locatie volgt) op:

 1. Donderdag 20 september 2018
 2. Donderdag 22 november 2018
 3. Donderdag 17 januari 2019
 4. Donderdag 14 februari 2019
 5. Donderdag 14 maart 2019
 6. Donderdag 18 april 2019
 7. De Dag van de Geschiedenisdidactiek vindt plaats op donderdag 11 oktober 2018.

Tarief

Per schooljaar per docent: € 350 inclusief btw en toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek (11 oktober 2018).

PLG-leiding en informatie

Tim Huijgen (t.d.huijgen@rug.nl)

Marije Brouwer (m.l.brouwer@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:22