Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Menu

PLG Geschiedenis voor startende docenten

Cursusjaar 2018-2019

Motiveer, activeer en bedien je leerlingen op maat bij het vak geschiedenis

Doelgroep

Deze PLG (Professionele Leergemeenschap) is geschikt voor geschiedenisdocenten (eerste- en tweedegraads!) die tot ongeveer vier jaar onderwijservaring hebben en behoefte hebben zich op vakdidactisch gebied te ontwikkelen. Docenten kunnen zich individueel of met sectiegenoten aanmelden.

Heeft u meer onderwijservaring en wilt u zich ook bezighouden met de didactiek van het het vak geschiedenis? Wij bieden ook een nascholingsreeks aan voor meer gevorderde geschiedenisdocenten. Informatie hierover vindt u hier.

Inhoud en resultaat

Als geschiedenisdocent heb je een breed scala aan vakdidactische mogelijkheden om je lessen interessant en relevant te maken. Verder heeft een geschiedenisdocent veel mogelijkheden om leerlingen te motiveren en ze de vakspecifieke vaardigheden te leren. Terwijl je tijdens jouw opleiding tot leraar kennis hebt gemaakt met deze mogelijkheden, verdiep je je in deze PLG verder in de specifieke didactiek van het vak geschiedenis. Dit doen we aan de hand van drie belangrijke thema’s: ‘activerende didactiek en ICT’, ‘formatieve toetsing’ en ‘differentiatie’. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s zal hierin een grote rol spelen.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?

 • Je kunt geschiedenisdidactiek toepassen in je lessen die motiverend en activerend werkt voor leerlingen.
 • Je kunt gebruik maken van formatieve toetsing om op basis van de resultaten hiervan vakdidactische keuzes te maken.
 • Je krijgt inzicht in differentiatie in historische vaardigheden en kunt je didactiek hierop aanpassen.
 • Je wordt ondersteund in het maken van didactische keuzes voor je geschiedenislessen.
 • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en je lessen / materialen hierop aanpassen.
 • Je ontwikkelt materialen voor de lespraktijk.

Daarnaast heb je door deelname aan deze PLG gratis toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek (11 oktober 2018).

Programma

De PLG bestaat uit drie blokken (twee bijeenkomsten per blok) met als thema’s:

 1. Activerende didactiek en ICT
 2. Formatieve toetsing
 3. Differentiatie

In elk blok wordt in de eerste bijeenkomst een theoretische inleiding gegeven. Op basis daarvan ontwikkel je samen met collega’s lesmateriaal. Vervolgens vindt een praktische uitvoering in de les plaats. Deze les wordt geobserveerd door en geëvalueerd met groepsgenoten. In de vervolgbijeenkomst vindt aan de hand van een pitch een uitwisseling van ervaringen plaats. Vervolgens werk je aan een eventuele herziening en/of aanvulling van het lesmateriaal.

Afsluiting

Je bewaart de ontwikkelde lesmaterialen en evaluaties in een digitaal portfolio. Dit portfolio is voor de laatste bijeenkomst afgerond. Na afloop van de PLG wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien:

 • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid,
 • de deelnemer minimaal vijf van de zes bijeenkomsten heeft bijgewoond
 • en voor de laatste bijeenkomst het portfolio is afgerond.

Studielast

48 uur vakdidactisch bestaande uit:

 • 26 uur contacttijd, inclusief De dag van de Geschiedenisdidactiek
 • 18 uur voorbereidingstijd
 • Voor bijeenkomst 1, 3 en 5 wordt een voorbereiding gevraagd van ca. twee uur (theoretische verdieping). Voor bijeenkomst 2, 4 en 6 wordt een voorbereiding van ca. vier uur gevraagd (uitwerking lesmaterialen, uitvoering lesobservaties en evaluaties).
 • 4 uur digitaal portfolio met daarin ontwikkelde lesmaterialen en evaluaties

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00-18.00 uur (locatie volgt) op:

 1. Donderdag 20 september 2018
 2. Donderdag 22 november 2018
 3. Donderdag 17 januari 2019
 4. Donderdag 14 februari 2019
 5. Donderdag 14 maart 2019
 6. Donderdag 18 april 2019
 7. De Dag van de Geschiedenisdidactiek vindt plaats op donderdag 11 oktober 2018.

Tarief

Per deelnemer € 350 inclusief btw en toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek (11 oktober 2018).

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

Marije Brouwer (m.l.brouwer@rug.nl)

Tim Huijgen (t.d.huijgen@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:21