Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

Examenreglement - annex A

Toezichthouder VRS-C

Leerdoel
Criterium
Waardering (W) Gewicht
(G)
Score
(W•G)
Toelichting
Niveau 0
0 punten
Niveau 1
10 punten
Niveau 20
20 punten
Participatie. Is wel altijd aanwezig, maar heeft zich nooit voorbereid en/of vertoont geen enkele inzet. Moet af en toe gemaand worden zich actiever op te stellen of heeft zich soms onvoldoende voorbereid. Neemt actief deel aan het practicum en heeft dit goed voorbereid. 30% Aanwezigheid is via het algemeen reglement als verplicht gesteld.
Past ALARA-beginsel en SB-maatregelen toe. Is zich hier niet van bewust. Is zich hiervan bewust, maar past maatregelen niet altijd correct toe. Past alle maatregelen correct toe. 15% Cursist wordt verwacht de veiligheidsmaatregelen na te leven en zo ALARA te implementeren.
Kent praktische vuistregels en past deze vlot toe. Gebruikt vuistregels niet of fout. Gebruikt vuistregels deels correct. Gebruikt vuistregels correct. 15%
Heeft kennis van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens en ruimte. Decontamineert niet of op geheel onjuiste wijze. Decontamineert deels correct, deels onjuist. Decontamineert geheel volgens de regels. 15%
Kan betrouwbaar dosistempo, oppervlaktebesmetting of activiteit meten en kent fysische principes.

Kiest ongeschikte meetapparatuur of geeft onjuiste onderbouwing voor de keuze.

Interpreteert meetresultaten onjuist.

Kiest op grond van voldoende onderbouwing meetapparatuur, maar maakt fouten bij interpretatie van meetresultaten.

Kiest ongeschikte apparatuur / geeft onjuiste onderbouwing, maar interpreteert meetresultaten voldoende.

Kiest op grond van correcte onderbouwing meetapparatuur en interpreteert meetresultaten correct. 25%

Totale
score

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door de practicumdocent, waar nodig in overleg met de practicumcoördinator.

Elk van de vijf criteria wordt met onvoldoende (o punten), voldoende (10 punten) of goed (20 punten) gekwalificeerd en vervolgens gewogen. De op deze wijze verkregen scores worden gesommeerd tot het totaal aantal punten. Aan het puntentotaal wordt de volgende beoordeling toegekend:

Totale score Beoordeling
W x G < 10 punten onvoldoende (O)
10 =< W x G < 15 punten voldoende (V)
W x G > 15 punten goed (G)

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:54