Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Make a donation

ANBI / fiscale voordelen

De Rijksuniversiteit Groningen en de aan de universiteit verbonden fondsen Ubbo Emmius Fonds (UEF), Groninger Universiteitsfonds (GUF) en Stichting Nicolaas Mulerius fonds zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de RUG en de fondsen, zoals ook wettelijk is voorgeschreven.

Rijksuniversiteit Groningen
Stichting Ubbo Emmius Fonds
Stichting Groninger Universiteitsfonds
Stichting Nicolaas Mulerius fonds
RSIN / fiscaal nummer

001932706

816046591
802654629
805049009
Contactgegevens

Bezoekadres:
Kijk hier voor de bezoekadressen van de verschillende locaties

Postadres:
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 72
9700 AB Groningen

Contact:
T: (+31) 050 363 9111
www.rug.nl

Bezoekadres:
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41
9712 EC Groningen

Postadres:
Rijksuniversiteit Groningen
Ubbo Emmius Fonds
Postbus 72
9700 AB Groningen

Contact:
T: (+31) 050 363 7595
E: info@uef.nl
www.uef.nl

Postadres:
Stichting Groninger Universiteitsfonds
GUF secretariaat/Y.M. van Katwijck
Postbus 11103
9700 CC Groningen

Contact:
E: guf@rug.nl
www.rug.nl/guf

Postadres:

p/a
prof dr E. Sterken,
secretaris -penningmeester
Postbus 72
9700 AB Groningen
Nederland

Contact:
E: cvb.rm@rug.nl

Website

Bestuur

College van Bestuur
Raad van Toezicht

Bestuur Ubbo Emmius Fonds
Beleidsplan

deels opgenomen in het financieel verslag en in de WHW voorgeschreven wettelijke taken voor onderwijs en onderzoek.

Zie de website
Beloningsbeleid
Beloning van de leden van het College van Bestuur geschiedt volgens de CAO Nederlandse Universiteiten.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een wettelijk vastgestelde vacatie vergoeding.
Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen geen bestuursvergoedingen.

Het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen geen bestuursvergoedingen.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling
De statutaire doelstelling zoals opgenomen is in het KvK register en is opgenomen in de WHW voorgeschreven taken voor onderwijs en onderzoek.

De Stichting Ubbo Emmius Fonds stelt zich ten doel: de bevordering van het onderwijs en het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorts van al datgene dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Kijk hier voor de Governance en statuten van het Ubbo Emmius Fonds

De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en voorts van al datgene, wat tot de bloei van die universiteit kan strekken.
Zie de website

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Kijk hier voor de jaarverslagen van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor de Jaarverslagen van het Groninger Universiteitsfonds

Financiële verantwoording

Kijk hier voor de jaarverslagen van het Ubbo Emmius Fonds

Financieel Jaarverslag

Enkelvoudige jaarrekening
Laatst gewijzigd:20 juni 2023 15:43