Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Institutionele Kwaliteitszorg

Onderwijskwaliteitszorg is gericht op de bewaking, handhaving en verbetering van de kwaliteit van opleidingen. Die activiteiten kunnen door een instelling zelf ondernomen worden (interne kwaliteitszorg) of door personen of instanties van buiten de instelling (externe kwaliteitszorg).

Interne Kwaliteitszorg

De kern van de interne RUG kwaliteitszorg is het systematisch verzamelen van informatie over het onderwijs dat tot signalen over de onderwijskwaliteit leidt. De RUG heeft een kwaliteitszorgsysteem dat op alle niveaus van het onderwijs monitoring, rapportage en follow-up kent. De onderwijskwaliteit wordt gemonitord op personeelsniveau, cursusniveau, opleidingsniveau, facultair niveau en instellingsniveau. Deze cycli worden gevoed door de informatie die verzameld wordt door opleidingen, faculteiten en het CvB (bijvoorbeeld evaluaties, resultaten, rendementen, gesprekken, medezeggenschap, adviescommissies). Met behulp van de verzamelde data worden signalen in kaart gebracht op basis waarvan actie ondernomen wordt (bijvoorbeeld verdiepende analyses, verbeterplannen, voorstellen voor aanpassing van doelstellingen en/of beleid).

Deze cyclische aanpak wordt stelselmatig op verschillende niveau’s binnen de organisatie besproken en vastgelegd. Ook de vastlegging van een aantal procedures, onder meer voor het starten, wijzigen of stopzetten van opleidingen/ tracks en de voorbereiding op, en afhandeling van visitaties, is onderdeel van het RUG interne kwaliteitszorgsysteem. Dit alles ander is vastgelegd in het RUG kwaliteitszorgprotocol.

Externe Kwaliteitszorg

In het systeem van externe kwaliteitszorg nemen het accreditatiestelsel en de daaraan verbonden opleidingsvisitaties een centrale plaats in. Opleidingen worden elke zes jaar opnieuw geaccrediteerd. Accreditatie is een keurmerk waaruit blijkt dat de kwaliteit van de opleiding positief beoordeeld is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De afdeling Strategy department Education and Research (SER) monitort het gehele visitatie-accreditatie proces (van zelfstudie tot accreditatieaanvraag) van alle opleidingen en adviseert faculteiten bij het aanvragen van nieuwe opleidingen.

Naast de opleidingsaccreditatie maakt eenInstellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) deel uit van de externe kwaliteitszorg. De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een onafhankelijk onderzoek naar het systeem waarmee de universiteit de kwaliteit van het onderwijs monitort. De instellingstoets wordt elke zes jaar afgenomen door de een externe commissie, onder verantwoordelijkheid van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De centrale vraag bij de ITK is of de RUG haar visie op onderwijs kan realiseren met behulp van de interne kwaliteitszorg en in staat is duurzaam te werken aan ontwikkeling en verbetering.

Voor meer informatie over de ITK kunt u hier terecht.

De volgende medewerkers hebben verschillende aspecten van kwaliteitszorg in hun portefeuille. Mocht u meer informatie willen over de kwaliteitszorg aan de RUG, dan kunt u een mail sturen naar accreditaties@rug.nl. Gerelateerde beleidsdocumenten kunt u hieronder vinden.

Medewerker Functie Dossier
Hartemink-Bolt , Linda Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteitszorg
Meijer , Charissa Senior Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteitszorg
Santing , Carina Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteitszorg

Laatst gewijzigd:05 februari 2019 13:00
printView this page in: English