Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitNevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden en activiteiten die buiten de functie en/of de opgedragen taak bij de universiteit verricht worden. De RUG juicht het toe dat haar werknemers ook buiten hun werk aan de universiteit werkzaamheden ontplooien, bijvoorbeeld om kennis te verspreiden, diensten aan de samenleving te verlenen of (privé) iets te betekenen voor anderen. In VSNU-verband hebben de Nederlandse universiteiten een sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesloten. Onder nevenwerkzaamheden vallen ook financiële belangen of een aandelenbelang in een spin-off die een relatie heeft met de RUG.

In beginsel moeten alle nevenwerkzaamheden worden gemeld tenzij het gaat om werkzaamheden die geen enkele relatie hebben met de werkzaamheden bij de universiteit (schoolbestuur, muziek- of sportclub e.d.). Bedenk voordat je aan een nevenwerkzaamheid begint, of deze mogelijk interfereert of conflicteert met het werk dat je voor de universiteit doet.

Voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden moet vooraf expliciete toestemming worden gevraagd en verleend.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van nevenwerkzaamheden. Het ligt voor de hand hierover in gesprek te treden met de direct leidinggevende. Het onderwerp komt in elk geval aan de orde in het jaarlijkse R&O-gesprek. Voor het vragen van toestemming kan dit formulier gebruikt worden.

Medewerkers van de Facuteit Rechtsgeleerdheid en van het Bureau van de Universiteit kunnen het digitale formulier gebruiken.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden op de individuele profielpagina van de hoogleraar zelf. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

De Rijksuniversiteit Groningen neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt. Met enige regelmaat toetsen wij de Juistheid van de gegevens op de profielpagina. Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de jaarlijkse resultaat & ontwikkelingsgesprekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HR-adviseur of met de HR Informationdesk  tel +31 50 363 9191, HRID@rug.nl

Laatst gewijzigd:11 februari 2019 09:33
printView this page in: English