Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. B.Y. Bijlsma-Smoorenburg: 'Zie je ze GROEIen!?'

Wanneer:do 17-10-2013 om 14:30

Promotie: mw. B.Y. Bijlsma-Smoorenburg, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: 'Zie je ze GROEIen!?' Hoe observatie van authentiek gedrag, evaluatie en planning met GOLD™-NL het pedagogisch handelen van voorschoolse professionals kan versterken

Promotor(s): prof.dr. A.E.M.G. Minnaert, prof.dr. L.W.C. Tavecchio

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Systematisch en planmatig werken mogelijk met het kindvolgsysteem GOLD™

Het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI (Groninger Ontwikkelingsvolgmodel Educatie en Interventie) werd een paar jaar geleden geïntroduceerd om professionals werkend in voorschoolse kindercentra in staat te stellen ook kwetsbare kinderen een kwalitatief goede omgeving te bieden. Het uiteindelijke doel is kinderen optimaal voor te bereiden op het meer gestructureerde formele leren in groep 3. Het promotieonderzoek van Bianca Bijlsma-Smoorenburg richtte zich op de bruikbaarheid van het door haarzelf ontwikkelde kindvolgsysteem GOLD™-NL en het draagvlak voor GROEI.

Bij haar onderzoek waren 17 pedagogisch medewerkers, en 86 kinderen van 0 tot en met 3 jaar uit drie Friese kindercentra betrokken. Daarnaast participeerden 58 studenten PW3 en PW4, managers, zorgprofessionals en beleidsambtenaren. Een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is ingezet. In de analyses voor de praktische bruikbaarheid van GOLD™-NL zijn de factoren uitgediept die het werken met GOLD™ beïnvloeden. Het aantal pedagogisch medewerkers dat een zorgkind meldt is in de onderzoeksperiode significant afgenomen.

De resultaten voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en concurrente validiteit van GOLD™-NL zijn voldoende tot zeer goed. Verkenning van de constructvaliditeit leverde één factor op. In de analyses van de focusgroepen zijn vanuit een breder kader de beïnvloedende factoren voor de implementatie van GROEI verkend. De resultaten van de focusgroepen tonen een breed draagvlak voor GROEI. In de discussie ligt het accent op de wijze waarop de preventieve functie van kindercentra kan worden versterkt. Besproken wordt het belang van methodisch werken, het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde kindvolgsystemen en het faciliteren van pedagogische supervisie en transdisciplinaire samenwerking.

Bianca Bijlsma-Smoorenburg studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte haar promotieonderzoek als senior-onderzoeker bij de afdeling Jeugd van Partoer, Fries bureau voor sociaal-economische vraagstukken, in opdracht van de Provincie Friesland.

printView this page in: English