Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. J.E. (Jelle) Jansen

Research interests

Volledig overzicht publicaties, zie voor veel digitale weergaven: ook repository.ubn.ru.nl

Proefschrift:

* J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, een rechtsvergelijkende studie op historische grondslag (diss. RuG) Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, 346 p.

 

Wetenschappelijke artikelen:

 

* J.E. Jansen, Enkele opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (GROM) 2005, (XXII), p. 49-69.

* J.E. Jansen, De bevrijdende verjaring van de revindicatie tegen een houder ingesteld, Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR) 2006 (6654), p. 130-132.

* J.E. Jansen, Enkele opmerkingen en mededelingen over samenloop van vorderingen na diefstal, GROM 2006 (XXIII), p. 95-111.

* J.E. Jansen, Heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens artikel 3:105 gered?, WPNR 2007 (6730), p. 927-931.

* J.E. Jansen, Konfusion über die Konfusion. Over de onnodige relativering van goederenrechtelijke bevoegdheden in artikel 3:81 lid 3, GROM 2007 (XXIV), p. 73-99.

* J.E. Jansen, Enige opmerkingen over levering en bezitsverschaffing van onroerende zaken, Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis) 2008-I, p. 19-25.

* J.E. Jansen, Potharst/Serrée en het Romeinse recht. Enige opmerkingen over overdracht van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht, GROM 2008 (XXV), p. 75-91.

* J.E. Jansen, De occupatieleer in de Pandektistiek en het Nederlandse recht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2009-1, p. 12-24.

* J.E. Jansen, Geen bevrijdende verjaring zonder rechtsverwerking, RM Themis, 2009-5, p. 214-220.

* J.E. Jansen, Usucapio a domino en actio Publiciana naar Romeins en Nederlands recht, GROM 2010 (XXVII), p. 27-45.

* J.E. Jansen, Goederenrecht en het menselijk lichaam. Over kogels, kunstbenen en ingeslikte kwartjes, Ars Aequi (AAe) 2011-7, p. 512-518.

* J.E. Jansen, Over de ontzakelijking van dieren en de grenzen van het zaaksbegrip, RM Themis 2011-5, p. 187-201.

* J.E. Jansen, Waarom wordt de vinder eigenaar?, GROM 2011 (XXVIII), p. 87-113.  

* J.E. Jansen, Bezitsverschaffing naast levering van registergoederen?, NTBR 2012-1, p. 8-20.

* J.E. Jansen, Over prijsgeving, overdracht en afval in het goederenrecht, GROM 2012 (XXIX), p. 69-88.

* J.E. Jansen, Thieves and Squatters: Acquisitive and Extinctive Prescription in European Property Law, European Property Law Journal (EPLJ), 2012-1, p. 154-166. 

* J.E. Jansen, Artikel 3:105 en onroerende zaken, WPNR 2012 (6945), p. 689-691.

* J.E. Jansen, Het eigendomsvoorbehoud en artikel 3:229 BW, Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2012-6 p. 134-139. 

* J.E. Jansen, Over de invloed van het Zwitserse zakenrecht op het Ontwerp Meijers en Boek 5 BW, AAe 2012-11, p. 524-527.

* J.E. Jansen, Bezitsbehoud en bezitsverlies van roerende zaken naar Nederlands en Romeins recht, RM Themis, 2013-1, p. 2-8.

* J.E. Jansen, Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw, AAe 2013-6, p. 501-507. Ook verschenen in: Historische wortels van het recht, Nijmegen 2014, p. 65-76.

* J.E. Jansen met C.J.H Jansen, Opmerkingen en Mededeelingen betreffende het Nederlandsch Regt, GROM 2013 (XXX), p. 1-28.

* J.E. Jansen, Tekst & Uitleg (D. 20,1,31 pr en 1), GROM 2014 (XXXI), p. 39-45.

* J.E. Jansen, Over de rechtsvordering van de retentor, WPNR 7042 (2014), p. 1170-1173.

* J.E. Jansen, Goederenrechtelijke rechtsvorderingen tot afgifte, RMThemis 2014-6, p. 275-283.

* J.E. Jansen, Over de totstandkoming van de koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel, AAe 2015-1, p. 31-39.     

 

Bijdragen aan boek:

 

* J.E. Jansen, Is levering van een roerende zaak vereist als de verkrijger bezitter is?, in: Groninger Zekerheid (Reehuis-bundel) Deventer: Kluwer 2014, p.  165-179.

* J.E. Jansen, Eggens, het rechtskarakter van bezit en de artikelen 3:110 en 3:111 BW, in: T.E. Booms (red.), ‘Een man een man, een woord een woord’, Overveen: Belvédère 2014, p. 105-116.

* J.E. Jansen, Eggens en de verzakelijking van het retentierecht, T.E. Booms (red.), ‘Een man een man, een woord een woord’, Overveen: Belvédère 2014, p. 246-262.

 

Vakpublicaties:

 

* J.E. Jansen, Reactie op: Dief wordt vaak geen eigenaar, WPNR 2005 (6639), p. 801-803.

* J.E. Jansen, Noot bij HR 10 december 2010, LJN:BO1819 (Van Hilten-Monasch), Jurisprudentie Onderneming en Recht (JOR) 2011-4, p. 1020-1023.

* J.E. Jansen, Boom Basics Romeins Recht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, 154 p., 2e druk Den Haag 2013, 160 p.   

* J.E. Jansen, De terugkeer van de actio furti?, AAe 2011-8, p. 608-610.

* J.E. Jansen, Noot bij Rb Haarlem, LJN:BW1929 (Tan en SABA-Forward N.V), JOR 2012-4/106, p. 910-912.

*J.E. Jansen met C.J.H. Jansen, Noot bij HR 22 juni 2012, JAR 2012/189; NJ 2012, 396 (ABN AMRO/werknemer), in Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA), 2013-1, p. 30-41.

*J.E. Jansen, Noot bij Hof Den Haag 21 oktober 2014 (Vink-Heembouw), JOR 2015-1, nr 25.

* J.E. Jansen, Begiffsjurisprudenz langs de Autobahn. Over eigendomsverkrijging van door de klant getankte brandstof naar Duits en Nederlands recht, Groninger Civilisten Blad 2015-1, p. 12-15 

*  J.E. Jansen, Het tribunal van de praetor, AAe 2015-4, p. 254-256

 

Overig:

 

* J.E. Jansen, Schuldige dieren, AAe 2013-1, p. 27.

* J.E. Jansen, Gezonken golfballen, AAe 2013-3, p. 208.

* J.E. Jansen, Damnatio memoriae in Moskou, AAe 2013-5, p. 389.

* J.E. Jansen, Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes, AAe 2013-7, p. 645.

* J.E. Jansen, Paspoorten, rijbewijzen en res publicae, AAe 2013-9, p. 833.

* J.E. Jansen, Over lijken gaan, AAe 2014-1, p. 24.

* J.E. Jansen, Oscar Pistorius en het Romeinse recht, AAe 2014-3, p. 189.

* J.E. Jansen, Over oesters, parels en schatvinding, AAe 2014-5, p. 353.

* J.E. Jansen, Augustus, AAe 2014-7, p. 633.

* J.E. Jansen, Mein Kampf en de condictio ob turpem causam, AAe 2014-9, p. 824.

Read more

Publications

De Erfgoedwet en de Tweede Wereldoorlog: Over een opgegraven Spitfire, een niet opgegraven nazi-schat en de definitie van cultureel erfgoed

Een oeroud recht van overpad in de Eindhovense binnenstad? Over de vestiging en het bewijs van erfdienstbaarheden volgens oudvaderlands recht

Otto de Derde in het Gerard Noodtgebouw

Aelius Gallus

Case note: ECLI:NL:RBAMS:2022:1782

Damnatio memoriae in Den Haag? Over beelden van juristen in Washington, Den Haag en Rome

Domitius Ulpianus

Driemaal schatvinding in Frankrijk

Gnaeus’ geldzorgen: Beantwoording rechtsvraag (352) Romeins recht

Gnaeus' geldzorgen: Rechtsvraag (352) Romeins Recht

Read more