Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. B. (Barbara) Henkes

dr. B. Henkes

Universitair docent

sept. 2000 - heden:

universitair docent verbonden aan de vakgroep Moderne Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen met als aandachtspunt Geschiedenis van de Politieke Cul­tuur in Nederland en Europa. Naast colleges vaar­digheden en werkcolleges ter begeleiding van het handboek moderne geschiedenis, zijn dat ook tweedejaars colleges Bronnen & Methoden en werkcolleges toegespitst op thema's rond nationaliteit en regionaliteit, emigratie van Nederlanders in de 20ste eeuw,  en de bestudering van het politieke en sociaal-religieus krachtenveld in moderne tijd. In het derde jaar zijn thema’s als 'het biografische in de 20e-eeuwse geschiedschrijving', 'on­vrede met de demo­cratie in Neder­land en Europa tijdens het interbellum', Europa in de 20e eeuw' en buitenlandse voorbeel­den in de Nederlandse poli­tiek aan de orde gekomen. In vierdejaars specialisa­tiecolloquia ging het over `de verbeelding van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’ en `geschiedschrijving en historici in het publieke domein’. Er werden onderzoekscolleges gegeven over o.a. 'intellectuelen overzee', 'de betekenis van transnationale familiebanden bij de (r)emigratie vanuit naoorlogs Nederland’, afgezien van de begeleiding van Bachelor- en Master-scripties moderne geschiedenis.

zomer 1996:

lecturer/tutor van een cursus women- and gender in social history, georganiseerd door het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis aan studenten van de Moscow University.

1986 - 1987:

Lehrbeauf­tragte aan de Universiteit van Olden­burg: colleges aan studenten Neerlandistiek over de geschiedenis van Nederland en Duitsland tijdens het Interbellum. Dat ging gepaard met de opzet en uitvoering van een Oral History-project over tijdelijke migratie van Duitse vrouwen naar Nederland gedurende het Interbellum.

1979 - 2001:

beoordeling en begeleiding van begeleiding diverse (wetenschappelijke) artikelen en manuscripten, onder meer als redacteur van de reeks Migratie- en Etnische Studies en het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

1986 - heden:

diverse gastcolleges en workshops in binnen- en buitenland.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:31

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland