Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. A.J. (Hanno) Brand

prof. dr. A.J. (Hanno) Brand

No picture available
E-mail:
a.j.brand rug.nl

Other positions

Dr. Hanno Brand (1959), directeur-bestuurder van de Fryske Akademy, is uit hoofde van zijn functie tevens • lid curatorium Nordfriisk Instituut (Bredstedt, Duitsland) • lid Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie • lid Stuurgroep University Campus Fryslân • lid adviesraad MarHisData • lid consortium Prize Papers • lid van de Algemene Vergadering, het Bestuur en de Wetenschappelijke Raad NISE • bestuurslid Vereniging voor Zeegeschiedenis • lid stuurgroep Maritiem Platform • lid Stuurgroep Lân fan Taal (KH 2018) • lid stuurgroep Deltaplan Digitalisearring • lid bestuur Stichting Nassau • lid DOLCI (Directeuren overleg lid Leeuwarder Culturele Instellingen) • lid Netwerk De Verbinding te Leeuwarden • lid programmacommissie HOVO-Fryslân • bestuurslid Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy • redactielid It Beaken  
Last modified:25 June 2022 12.34 p.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands