Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenVergroot uw kennisDeeltijdopleidingen

Studieduur en studiebelasting

Verschillen voltijd - deeltijdstudie

De deeltijdopleidingen van de RUG zijn volwaardige opleidingen; de deeltijdstudie is zowel wat betreft toelatingseisen, diplomering, inhoud van het onderwijsprogramma als tentaminering volledig vergelijkbaar met de voltijdstudie. Essentiële verschillen zijn het aantal college- en studieuren per week, de totale studieduur en het feit dat de colleges soms ook ‘s avonds worden gegeven. Nota bene: Griekse en Latijnse taal en cultuur en Friese taal en cultuur kennen geen avondopleiding!

Bij rechten worden van een aantal vakken de hoorcolleges opgenomen en digitaal aangeboden. Dat geldt in elk geval voor alle vakken van de bachelor rechtsgeleerdheid en de daarop volgende master Nederlands recht, specialisatie privaatrecht. De werkgroepen rechten vinden plaats in de avonduren.

Totale studieduur en studiebelasting per week

Voor de opleidingen Friese taal en cultuur, geschiedenis, rechten, theologie en wijsbegeerte geldt dat het normale vierjarige programma (driejarige bacheloropleiding en eenjarige masteropleiding) kan worden uitgesmeerd over zeven à acht jaren. De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur kan in zes jaar worden afgerond. Doorgaans zijn twee studiejaren nodig voor het afronden van de propedeuse (het eerste studiejaar).

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is bestemd voor studenten die de studie van een (niet-filosofisch) wetenschapsgebied filosofisch willen verdiepen.

De gemiddelde studiebelasting (inclusief colleges) bedraagt bij alle deeltijdstudies ongeveer 20 uur per week.

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 14:47
printView this page in: English