Skip to ContentSkip to Navigation
Research Urban and Regional Studies Institute RuikwaLab

RuiKwa-LAB

Tijd voor een kwaliteitskering
Tijd voor een kwaliteitskering

Ondanks de toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op rijksniveau, is de ruimtelijke expertise en kennis over het meenemen van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten vaak beperkt. Het College van Rijksadviseurs (2020) en de Algemene Rekenkamer (2023) concluderen dat dit in de praktijk vaak leidt tot sobere dijkversterkingsprojecten, waarbij het vasthouden van de status quo overheerst en ruimtelijke kwaliteit weinig aandacht krijgt. Hoogste tijd dus voor een 'kwaliteitskering'!

In het RuiKwa-LAB onderzoeksproject is de afgelopen jaren bestudeerd wat ruimtelijke kwaliteit betekent in waterveiligheidsprojecten en hoe ruimtelijke kwaliteit kan worden geborgd in het planproces. Dit onderzoek bestond uit drie werkpakketten en heeft geresulteerd in een begrippenkader met deelaspecten voor het bespreken van ruimtelijke kwaliteit en een instrumentenpalet om het planproces voor ruimtelijke kwaliteit vorm te geven. Op basis van dit begrippenkader en instrumentenpalet zijn bovendien proces- en ontwerpaanbevelingen opgesteld voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten.

Deze resultaten worden gepresenteerd in deze clickable pdf met concrete handvatten voor professionals.

Wil je meer weten over de onderbouwing van de aanbevelingen met concrete voorbeelden uit de onderzochte projecten? Zie dan:

Laatst gewijzigd:07 maart 2024 15:29