Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstituteResearch collaborationSustainable Road Infrastructure

Duurzame Netwerken

Sinds 2007 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, afdeling Planologie). Doel van deze samenwerking is 1) het borgen van kennis van ruimtelijke planvorming en leefomgeving die essentieel is voor Rijkswaterstaat en 2) het verbinden met de maatschappij wat wezenlijk is voor de RUG en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het gaat hierbij om onderzoek, advisering, onderwijs en ontsluiting van kennisnetwerken.


22 november symposium Duurzame Netwerken

De samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat op het gebied van duurzame ontwikkeling van infrastructuur netwerken bestaat 10 jaar. Wat begon met de oratie van Jos Arts als bijzonder hoogleraar ‘Milieu en Infrastructuurplanning’ in november 2007 is inmiddels uitgegroeid tot een stevige groep van hoogleraren, post-docs en promovendi gekoppeld aan een netwerk van ‘practitioners’. De samenwerking beoogt wetenschappelijke kennis en leerprocessen te koppelen aan de praktijk van infrastructuurplanning en -ontwikkeling.

10 jaar samenwerking heeft geleid tot een scala aan (promotie)onderzoeken en adviezen op uiteenlopende onderwerpen als gebiedsgerichte infrastructuurplanning, meerwaardecreatie, publiek-private samenwerking, project- en programmamanagement en beleving van snelwegen. Ook is er een groot aantal studenten opgeleid en werkzaam in de praktijk.

Graag nodigen wij u uit samen met ons op woensdag 22 november 2017 terug te kijken op en te leren van behaalde resultaten en samen wetenschap en praktijk te verbinden. Ook willen wij met u vooruitkijken naar de toekomst. De wereld van gebieds- en infrastructuurontwikkeling is volop in beweging. Welke opgaven levert dit op voor praktijk, wetenschap en het samenwerkingsprogramma? En hoe kunnen we daarop inspelen?

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen in 'het Kasteel’ in Groningen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw deelname of afwezigheid uiterlijk vrijdag 10 november 2017 aan te geven via dit aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. Oscar Couwenberg, Rijksuniversiteit Groningen
Dr.ir.  Klaas Groen, Rijkswaterstaat


Onderzoek

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat wordt onderzoek gedaan naar verschillende vraagstukken op het snijvlak van transportinfrastructuur en ruimte. Ruimtelijke planvorming van infrastructuur (wegen, vaarwegen, wateren) vindt plaats in een complexe (fysieke, sociale en politieke) omgeving wat leidt tot tijd-/kostenoverschrijdingen en tekortschietende kwaliteit van planvoorstellen. Het doel van het samenwerkingsprogramma is om (praktische) benaderingen te vinden voor de planning van infrastructuur in een complexe omgeving. Binnen het samenwerkingsprogramma worden verschillende promotieonderzoeken en andersoortige onderzoeken uitgevoerd met relevantie voor zowel de theorie rond infrastructuur planning alsmede de beleidspraktijk van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M. Het huidige onderzoek wat binnen het samenwerkingsprogramma wordt uitgevoerd centreert zich rond een tweetal pijlers:

1. Herontwikkeling van infrastructuur vanuit knooppunts- & gebiedsperspectief

Hoe kan het planvormingsproces voor de (her)ontwikkeling van infrastructuur(knopen) zo worden vormgegeven dat deze aansluit bij een veranderende ruimtelijke context (urbaan-ruraal; groei-krimpgebied)?

Promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn:

  • Learning-by-doing in relation to infrastructure redevelopment: how to enable adaptive planning? (Hoofdonderzoeker: Jannes Willems). Klik hier voor meer informatie.
  • The development of institutional space for the integration of renewable energy projects with transport infrastructure (Hoofdonderzoeker: Rozanne Spijkerboer). Klik hier voor meer informatie.

2. Planning en herontwikkeling van droge & natte netwerken

Hoe kunnen innovatieve (publiek-private / publiek-publieke) samenwerkingen op het niveau van beheer en (her)ontwikkeling van infrastructurele netwerken (droog en nat) bijdragen aan een verbeterde netwerkprestatie?

Promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn:

  • Planning for value; integrating transport and spatial planning (Hoofdonderzoeker: Marijn van Geet). Klik hier voor meer informatie.
  • Consensus-based’ meerwaardebepaling bij gecombineerde infrastructuur en gebiedsontwikkeling (Hoofdonderzoeker: Anne Marel Hilbers). Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoek binnen de samenwerking.

Advisering

Binnen de samenwerking wordt verschillend kortlopend onderzoeks-/advieswerk gedaan. Het kortlopende onderzoek is verder op te splitsen in het schrijven van een jaarlijks trendrapport over ontwikkelingen in het veld, het doen van advieswerk op verzoek van Rijkswaterstaat en het verspreiden van kennis binnen en buiten Rijkswaterstaat.

Klik hier voor een overzicht van kortlopend advieswerk binnen de samenwerking.

Onderwijs

Voor het waarborgen en uitbreiding van kennis is onderwijs essentieel. Binnen het samenwerkingsprogramma wordt er op verschillende manieren gewerkt aan kennisoverdracht.

  1. Opleidingsprogramma RUG: Het vak Dilemma’s in Infrastructure Planning (DIP) binnen de Master Environmental and Infrastructure Planning (EIP) aan de RUG besteedt aandacht aan de complexiteit op het snijvlak van infrastructuur en ruimte. Hierbij ligt nadruk op zowel de theoretische inbedding alsmede voorbeelden en cases uit de beleidspraktijk van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M.
  2. Stages van studenten bij Rijkswaterstaat: De samenwerking creëert mogelijkheden voor studenten om stage te lopen binnen Rijkswaterstaat. Anderzijds kan de inbreng van stagiairs binnen de organisatie van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M zorgen voor een ‘frisse’ blik op relevante vraagstukken en daaraan gekoppelde werkzaamheden.
  3. I & M aantekening: Een intensief programma voor studenten met een bovenmatige interesse in het werk van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M gericht op het opleiden van studenten voor dit werkveld.

Voor meer informatie: t.busscher rug.nl (coördinator samenwerking RUG-Rijkswaterstaat)

Excursie zeesluis IJmuiden
Excursie zeesluis IJmuiden
Zeesluis IJmuiden
Zeesluis IJmuiden
Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 08:55
printView this page in: English