Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groningen Institute of Archaeology Research

Recent verschenen: Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp

08 april 2016

Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting

Redactie Johan Nicolay en Gilles de Langen

In 2009 is direct zuidelijk van de huidige dorpsterp van het Friese Achlum door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de provincie Fryslân, een 120 m lange proefsleuf gegraven. De sleuf doorsneed niet alleen de flanklagen van de oorspronkelijke terp zelf, maar over vele tientallen meters ook het aangrenzende kweldergebied. Dit bood een unieke kans om meer inzicht te verkrijgen in de activiteiten die zich op de flank en vooral rondom een terp afspeelden. De kwelder blijkt met sloten in percelen voor akkers, hooilanden en weidegronden te zijn ingedeeld; binnen de percelen waren drenkplaatsen voor vee gegraven, werden op grote schaal zoden en plaggen gewonnen en vonden ambachtelijke activiteiten plaats, zoals de bewerking van ijzer. In dit rijk geïllustreerde boek worden de aangetroffen sporen en vondsten in detail besproken. Als synthese is een model ontwikkeld dat een nieuw beeld geeft van de ruimtelijke en functionele indeling niet alleen van de terp zelf, maar ook van het omliggende kwelderlandschap – een landschap dat al ruim 2500 jaren een intensief door de mens benut cultuurlandschap is.

Omslag boek Dorpsterp Achlum
Omslag boek Dorpsterp Achlum
Laatst gewijzigd:02 mei 2018 11:27

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.