Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht op locatie

Programma Energierecht op Locatie

NOvA 60 punten

I. Inleiding Energierecht

6 NOvA-punten

Locatie:

EBN – Utrecht (onder voorbehoud)

Datum:

10 september 2021 (onder voorbehoud)

Deze module biedt een breed overzicht van ontwikkelingen die de energiesector en het energierecht beïnvloeden. De regulering van de energiesector hangt nauw samen met de stand van de techniek, marktliberalisatie en het klimaatbeleid. Als gevolg van internationale en Europese ontwikkelingen ontstaan nieuwe reguleringskaders en marktpartijen.

Inhoud:

 • Ontwikkeling van de energiesector: techniek, beleid en recht
 • De energiemarkt vanuit een economisch perspectief
 • Van nutsbedrijf tot vrije markt: betekenis van het EU liberalisatieproces voor het energie- en klimaatrecht
 • Partijen in de energiemarkt: van een top-down naar een bottom-up benadering
 • De energiemarkt en de rol van de Staat

II. Regulering Elektriciteitssector, Duurzaamheid en Klimaat

12 NOvA-punten

Locatie:

Elektriciteit/Amsterdam (onder voorbehoud)

Datum:

7 en 8 oktober 2021 (onder voorbehoud)

De regulering van de elektriciteitsproductie verandert gestaag. Marktliberalisatie en klimaatbeleid beïnvloeden de Nederlandse energie- en klimaatwetgeving. Deze module adresseert diverse daarmee samenhangende vraagstukken. Onder welke voorwaarde vindt elektriciteitsproductie plaats? Hoe wordt duurzame energieopwekking bevorderd en zijn er andere reguleringsinstrumenten nodig? Welke reguleringsinstrumenten worden gehanteerd om CO2 emissie te beperken? Wat is de rol van de energieconsument in de huidige en toekomstige energiemarkt? Welke rol speelt warmtelevering in de energietransitie? Tijdens deze module wordt tevens een bezoek gebracht aan de warmtekrachtcentrale in Diemen.

Inhoud:

 • Internationale, Europese en Nationale energie- en klimaatdoelstellingen
 • Overzicht van de relevante Europese energie- en klimaatrichtlijnen en de betekenis voor de Nederlandse wetgeving
 • Regulering van de elektriciteitsproductie, levering en verbruik.
 • De rol van de energieconsument: van passieve naar actieve consumenten en de noodzaak tot consumentenbescherming
 • Regulering duurzame energiebronnen (o.a. windenergie op land en op zee) en decentrale energieopwekking
 • De rol van warmtelevering in de energietransitie
 • Beperking van de CO2 uitstoot: Emissiehandel, CO2 belasting en CO2 afvang, transport en opslag

III. Regulering Onafhankelijk Netbeheer

12 NOvA-punten

Locatie:

Netwerkregulering Arnhem (onder voorbehoud)

Datum:

18 en 19 november 2021 (onder voorbehoud)

Een geliberaliseerde energiemarkt is afhankelijk van een betrouwbaar energienetwerk c.q. netbeheer. Deze module behandelt de verschillende typen elektriciteits- en gasnetten. Wie kunnen eigenaar zijn van deze netten? Wat zijn de voorwaarden voor het beheer, d.w.z. de exploitatie van bestaande netten en aanleg van nieuwe netten? Transportonderbrekingen kunnen ernstige gevolgen hebben. Hoe wordt geregeld dat elektriciteits- en gasnetten altijd in balans zijn? Met welke flexibiliteitsinstrumenten kan onbalans als gevolg van de explosieve toename van duurzame energieproductie worden voorkomen? Hoe kunnen graafschades worden voorkomen en wie is eventueel aansprakelijk?

Inhoud:

 • Netbeheer en aanwijzing netbeheerders
 • Netwerkregulering en tariefregulering netbeheerders
 • Congestie, balancering en flexibiliteit
 • Interconnectoren, directe lijnen, gesloten distributiesysteem en slimme netten (smart grids)
 • Eigendom, overdracht en registratie van netten
 • Graafschades

IV. Regulering gasketen: van aardgas naar waterstof

12 NOvA-punten

Locatie:

Gasketen Groningen (onder voorbehoud)

Datum:

20 en 21 januari 2022 (onder voorbehoud)

Het belang van aardgas als belangrijkste energiebron is tanende. Door de sluiting van het Groningengasveld en afnemende productie offshore, zullen fossiele energiebronnen vervangen worden door elektriciteit en andere gassen zoals waterstof. Wat is het Europese en Nederlandse wettelijke kader ten aanzien van de winning en levering van aardgas? Wat is de rol van LNG en ondergrondse gasopslagen? Wat zijn de gevolgen van de sluiting van het Groningengasveld voor de leveringszekerheid? Welk reguleringskader kan worden toegepast op het gebruik en de levering van andere gassen zoals waterstof en biogas? Hoe wordt gaskwaliteit gereguleerd en gelden deze regels ook voor waterstof en biogas?

Inhoud:

 • Europees en Nationaal wettelijk kader: Koolwaterstoffen- en Gasrichtlijn, Mijnbouwwet en Gaswet
 • Overzicht gassoorten en reguleringskader (aardgas, biogas, waterstof en CO2)
 • Productie en import: rol van LNG en gasopslag
 • Gevolgen sluiting Groningenveld voor de consument en de aansluiting op het gasnet
 • Waterstof: beleid en regelgeving in de EU en Nederland
 • Regulering gaskwaliteit

V. Mededinging, Staatsteun en Markttoezicht

12 NOvA-punten

Locatie:

Toezicht Den Haag (onder voorbehoud)

Datum:

3en 4 maart 2022 (onder voorbehoud)

Toezicht en toezichthouders (regulatory authorities) spelen een belangrijke rol in de energiesector. Welke toezichthouders spelen een rol in de energiesector? Dient in de energiesector onderscheid gemaakt te worden tussen veiligheidstoezicht en markttoezicht? Waaruit bestaat de energiemarkt en hoe kan markttransparantie worden gerealiseerd? Welke rol speelt het mededingingsrecht bij de liberalisatie van en het toezicht op de energiemarkt? Is specifiek toezicht vereist op de exploitatie van natuurlijke monopolies zoals energienetten? Welke regels gelden ten aanzien van overnames in de energiesector? Wat is de rol van staatsteun in de energietransitie? Een en ander zal worden toegepast door middel van een casus.

Inhoud:

 • Toezicht in de Nederlandse energiesector – toezichthouders en hun bevoegdheden
 • Handhaving – algemeen en sectorspecifiek
 • De energiemarkt en markttransparantie (REMIT)
 • Europees en Nederlands mededingingsrecht toegepast op de energiesector
 • Joint Ventures en langetermijncontracten
 • Staatssteun in de energiesector en investeringsbescherming
 • Case study

VI. Energiehandel, regulering handelsplatformen en contracten

6 NOvA-punten

Locatie:

Energiehandel Amsterdam (onder voorbehoud)

Datum:

21 april 2022 (onder voorbehoud)

Sinds de liberalisatie van de energiemarkt is de energiehandel ingrijpend gewijzigd. Welke producten worden verhandeld naast ‘elektriciteit’ of ’gas’? Welke rol speelt de handel in ‘financiële’ producten zoals energiederivaten? Van welke handelsplaatsen wordt gebruik gemaakt en wat is de rol van standaardcontracten zoals ontwikkeld door EFET? Hoe worden nieuwe handelsvormen zoals ‘peer-to-peer trading’ gereguleerd?

Inhoud:

 • Handel in energie en energieproducten: elektriciteit, gas, CO2 emissierechten, groencertificaten en derivaten
 • Handelsplaatsen en energiebeurzen (o.a. APX, EPEX, Endex en TTF)
 • Standaardcontracten: EFET
 • Nieuwe handelsvormen: ‘peer-to-peer trading’ door middel van nieuwe technieken zoals blockchain
 • Bezoek handelsvloer Vattenfall

Laatst gewijzigd:18 mei 2021 11:43