Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium 'Piercing the Pauliana' Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen

Wanneer:vr 28-09-2018 12:30 - 17:00
Waar:Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen

De stelregel is nogal eens dat ‘wat de actio Pauliana toestaat, de onrechtmatige daad niet mag verbieden’, behoudens bijkomende omstandigheden. Wat betekent dit voor de positie van de bestuurder tegenover de schuldeisers als de onderneming financiële problemen heeft? Zijn de grenzen van de actio Pauliana ook leidend voor de bestuurder of kunnen zijn zorgplichten voorbij de Pauliana strekken?

In het civiele recht zijn in de loop van de tijd zorgvuldigheidsnormen ontwikkeld voor de bestuurder, maar deze zijn lang niet allemaal uitgekristalliseerd. In het strafrecht bevat titel XXVI van het Wetboek van Strafrecht sinds 1886 strafbepalingen die het gedrag van de bestuurder tegenover de schuldeiser beheersen. Deze bepalingen zijn recentelijk herzien. Afgezien van de vraag welke normen van toepassing zijn, kunnen ook in de wisselwerking tussen deze rechtsgebieden diverse vragen rijzen. Een daarvan luidt of de strafbepalingen het sluitstuk zijn van de actio Pauliana of dat zij een zelfstandige normstelling bevatten voor de bestuurder. Tegen deze achtergrond zullen vier thema’s worden belicht door vooraanstaande sprekers uit civielrechtelijke en strafrechtelijke hoek.