Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news in 2006

Koninklijke onderscheidingen op faculteit

Op vrijdag 28 april 2006 ontvangen negen personen een Koninklijke Onderscheiding op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen. Aan prof. dr. J.N. Bremmer en prof. dr. F. Leemhuis, beiden verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, wordt de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau toegekend.

 

De heer Leemhuis krijgt zijn onderscheiding uitgereikt in het Stadhuis van Groningen, uit handen van burgemeester Jacques Wallage. De heer Bremmer is op de dag van de uitreiking afwezig. Hij verblijft in de Verenigde Staten. De onderscheiding wordt hem op een nader te bepalen tijdstip uitgereikt.

 

De heer prof.dr. J.N. Bremmer

Jan Bremmer (Groningen, 1944) is sinds 1990 hoogleraar Algemene Godsdienstwetenschap en Vergelijkende Godsdienstwetenschap aan de RUG. Hij studeerde klassieke talen en Spaans aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1962-1970) en Bristol University. In 1979 promoveerde hij aan de VU op het proefschrift The Early Conception of the Soul. Hij was twee jaar leraar aan een middelbare school en was vervolgens verbonden als docent Klassieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (1974-1990). In Groningen vervulde Bremmer tien jaar lang het decanaat van de Theologische faculteit (1996 tot 2005). Als zodanig werd hij geconfronteerd met de sluiting van de kerkelijke opleiding in 2004. Hij zag echter vroegtijdig in dat de faculteit andere wegen moest inslaan om voldoende studenten aan te trekken en zich moest richten op een andere dan de ‘traditionele’ doelgroep. Bremmer is gespecialiseerd in Griekse, Romeinse, vroeg-christelijke en hedendaagse religies, sociale geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Hij combineert grondig met innovatief wetenschappelijk onderzoek. Vernieuwend zijn bijvoorbeeld zijn ideeën over de rol van vrouwen bij de verspreiding van het oude Christendom. Zijn wetenschappelijke interesse beslaat vele onderzoeksterreinen, waaronder apocriefe apostelverhalen, het leven na de dood en humor. Bremmer is een zeer vooraanstaande onderzoeker op zijn vakgebied, zowel nationaal als internationaal. In 1995 gaf hij de Tuckwell Lectures in Bristol. Verder zijn hem diverse fellowships aangeboden, waaronder bij het prestigieuze Center of Hellenic Studies in Washington D.C. en het Institute of Advanced Study in Princeton. Van 2006-2007 zal hij als eerste Villa Professor verbonden zijn aan het Getty Research Institute in Malibu Amerika. Hierna wacht hem een post als visiting professor aan de School of History and Classics aan de Universiteit van Edingburgh. Bremmer wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer prof.dr. F. Leemhuis

Fred Leemhuis (Zuidbroek, 1942) behaalde in 1967 zijn doctoraal Semitische Talen en Letterkunde aan de RUG (cum laude). In Groningen promoveerde hij in 1977, eveneens cum laude. Ook daarna bleef hij verbonden aan de RUG, met uitzondering van twee periodes (1975-1979 en 1991-1995) waarin hij gedetacheerd was in Cairo als directeur van het Nederlandse Instituut voor Archeologie en Arabische Studiën. Sinds 1985 is hij hoofddocent Arabisch bij de huidige vakgroep Talen en Culturen van het Midden-Oosten van de Faculteit der Letteren en sinds 2003 ook bijzonder hoogleraar in de Islam, met bijzondere aandacht voor de Koranwetenschappen, aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienst-wetenschappen. Naast organisatorische, wetenschappelijke en publicitaire activiteiten ten behoeve van het Arabisch en de kennis van het Midden-Oosten is het zijn grote verdienste dat hij de Koran, met een Nederlandse vertaling vanuit de grondtaal, toegankelijk heeft gemaakt voor niet-moslims en Nederlandse moslims die het Arabisch niet machtig zijn. Met zijn uitzonderlijke inlevingsvermogen en voldoende academische distantie won hij met zijn vertaling het vertrouwen van de geleerden van de Azhar Universiteit in Cairo, het hoogste leerstellige gezag in de Islamitische wereld. Ook een ander vakgebied, de Islamitische archeologie, kunst en architectuur, geeft hij nieuwe impulsen onder meer dankzij zijn

opgravingen in de Egyptische Dakhla oase. Daarnaast is Leemhuis in lezingen, fora en de media een onvermoeibare pleitbezorger van een betere verstandhouding tussen moslims en niet-moslims. Hij was medeoprichter en jarenlang bestuurslid van de ZWO-gemeenschap voor het Islamitisch Cultuurgebied alsmede van de afdeling Noord-Nederland van de Nederlands-Arabische kring. Ook was hij voorzitter van de vaksectie die via het CITO de landelijke schoolexamens Arabisch vaststelt. Leemhuis wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14