Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

02 oktober 2018

De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr. Jocelien Olivier, dr. Ward Rauws en dr. Saskia Peels zijn door een comité geselecteerd, en prof. dr. Marleen Kamperman was uitgenodigd om deel te nemen als lid van De Jonge Akademie. De nieuwe leden zijn op maandagavond 1 oktober tijdens een ceremonie officieel geïnstalleerd.

Leden van The Young Academy Groningen. Achterste rij (L-R): Jan Willem Bolderdijk, Jocelien Olivier, Tina Kretschmer, Ward Rauws, Marleen Kamperman. Voorste rij (L-R): Nanna Haug Hilton, Saskia Peels, Laura Bringmann.
Leden van The Young Academy Groningen. Achterste rij (L-R): Jan Willem Bolderdijk, Jocelien Olivier, Tina Kretschmer, Ward Rauws, Marleen Kamperman. Voorste rij (L-R): Nanna Haug Hilton, Saskia Peels, Laura Bringmann.

De Young Academy Groningen is een club voor de meest getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers van de universiteit. De leden zijn gepassioneerde wetenschappers uit alle vakgebieden met belangstelling voor wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, diversiteit, internationalisering, outreach, leiderschap en loopbaanontwikkeling in de academische wereld. Marie-José van Tol, voorzitter van de YAG: “We waren zeer verheugd dat zo veel toponderzoekers zich dit jaar aanmeldden voor lidmaatschap van de Young Academy Groningen en heten deze geselecteerde acht nieuwe enthousiaste leden van harte welkom. Samen met onze bestaande leden vertegenwoordigen we onze brede RUG nu nog beter, en we zien ernaar uit de dialoog over beleidszaken en interdisciplinair onderzoek binnen de academische wereld een nieuwe impuls te geven en uit te dragen wat er binnen onze prachtige universiteit allemaal gebeurt.”

Dr. Laura Bringmann
Dr. Laura Bringmann

Dr. Laura Bringmann (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

Mijn onderzoeksthema's variëren van filosofische vraagstukken op het gebied van statistiek en psychologie tot de ontwikkeling van betere persoonsgebonden behandelingen in de psychiatrie. Binnen de YAG wordt interdisciplinariteit gestimuleerd en vindt een vruchtbare uitwisseling plaats tussen jonge onderzoekers uit verschillende vakgebieden van de universiteit. Wat mij na aan het hart ligt, is het ontwikkelen van een onderzoeksomgeving bij de RUG en elders in Nederland waar minder druk is om beurzen binnen te halen (bijvoorbeeld, afhankelijk van het vakgebied, veel kleine in plaats van een paar grote beurzen). Daarnaast wil ik graag interdisciplinaire onderzoeksprojecten door middel van crowdsourcing opzetten waarin wetenschappers uit verschillende vakgebieden dezelfde data analyseren, en statistieksymposia organiseren die gericht zijn op het informeren en inspireren van het grote publiek wat betreft een kritische benadering van onderzoeksresultaten.

Bekijk hieronder de video waarin dr. Laura Bringmann uitlegt hoe zij data analyseert van hoe mensen een depressie kunnen voorkomen.

Dr. Jan Willem Bolderdijk
Dr. Jan Willem Bolderdijk

Dr. Jan Willem Bolderdijk (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

Veel van de grote vraagstukken waarmee onze samenleving op dit moment te maken heeft – klimaatverandering, overconsumptie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen – zijn ten diepste een gedragsprobleem. We weten wat ons te doen staat (bijv. de koolstofuitstoot drastisch beperken) en beschikken over de middelen om dat voor elkaar te krijgen (bijv. energieneutrale technologie, vergaand consumentenbeleid). Zo lang individuele consumenten dergelijke veranderingen echter niet steunen of doorvoeren, worden deze vraagstukken niet opgelost. In mijn onderzoek wil ik dit oplossen door de psychologische obstakels bloot te leggen die verandering in de weg staan. Als YAG-lid zal ik me in de eerste plaats richten op verspreiding: wetenschappelijke kennis toegankelijk en begrijpelijk maken voor de samenleving als geheel, en in het bijzonder voor kinderen. Ik hoop dat de YAG mij toegang biedt tot een netwerk van enthousiaste onderzoekers uit andere vakgebieden die mijn passie voor verspreiding delen.

Bekijk hieronder de video waarin dr. Jan Willem Bolderdijk zijn onderzoek toelicht hoe je groen gedrag normaler kan maken, bijvoorbeeld de psychische barrières die voorkomen dat groene daden in groene bedoelingen worden omgezet.

Dr. Nanna Hilton
Dr. Nanna Hilton

Dr. Nanna Hilton (Faculteit der Letteren)

Mijn onderzoek spitst zich toe op taalvariatie en -verandering in meertalig Noord-Nederland. Mijn onderzoek past theoretisch gezien binnen het vakgebied van de sociolinguïstiek; ik bestudeer hoe en waarom talen variëren en veranderen. Ik vind het geweldig om lid te worden van de YAG en zie het als een kans om met medeleden meer projecten op te zetten voor de lokale gemeenschap waarbij het publiek betrokken wordt. Op korte termijn zie ik ernaar uit me met collega's in de YAG en lokale instellingen verder te verdiepen in het Groninger landschap en de Groninger cultuur. Ik vind dat de universiteit zich duidelijker zou kunnen uitspreken over de aardbevingscrisis en denk dat we door het verspreiden van onze kennis over lokale geschiedenis en taal een gezonde en bloeiende lokale gemeenschap in stand kunnen houden.

Bekijk hieronder de video waarin dr. Nanna Hilton haar onderzoek naar hoe en waarom taal verandert toelicht.

Dr. Tina Kretschmer
Dr. Tina Kretschmer

Dr. Tina Kretschmer (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

Mijn onderzoek spitst zich toe op de sociale ontwikkeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen, waarbij ik met name bestudeer wat de invloed is van relaties met vrienden, klasgenoten en andere leeftijdgenoten op de gezondheid en het welzijn van jonge mensen en op relaties die ze op latere leeftijd met anderen hebben. Daarnaast ben ik bezig met het opstarten van onderzoek naar intergenerationele processen, dat wil zeggen dat ik ga bestuderen of contacten met naasten invloed hebben op de sociale ontwikkeling van iemands eigen kinderen. Wat ik het leukste vind aan mijn lidmaatschap van de YAG is dat ik mijn dagelijkse onderzoeks-, onderwijs- en administratieve taken even opzij kan zetten om na te denken over het grotere wetenschappelijke plaatje en de rol van de universiteit voor de lokale en internationale samenleving. Als YAG-lid hoop ik bruggen te bouwen tussen deze zeer internationaal georiënteerde universiteit en de lokale, regionale en nationale gemeenschap waarin zij is ingebed.

Bekijk hieronder de video waarin dr. Tina Kretschmer haar onderzoek over de sociale ontwikkeling van jonge mensen toelicht.

Dr. Jocelien Olivier
Dr. Jocelien Olivier

Dr. Jocelien Olivier (Faculty of Science and Engineering)

Ik ben universitair docent in de ontwikkelingsneurologie. Mijn onderzoek op dieren spitst zich toe op de vraag hoe gebeurtenissen die vroeg in iemands leven plaatsvinden, op latere leeftijd psychopathologie kunnen veroorzaken. In dat kader bestudeer ik de effecten van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap op de nakomelingen en de wisselwerking tussen genen en omgeving. Ik ben vooral enthousiast over mijn lidmaatschap van de YAG omdat de YAG een inspirerende en interdisciplinaire omgeving biedt, wat heel belangrijk is voor het ontwikkelen van nieuwe, spannende zienswijzen. De bijdrage die ik aan de YAG zou willen leveren, is het opzetten van een platform voor de verspreiding van onderzoek naar de samenleving, maar ook het stimuleren van de discussie en implementatie van maatregelen gericht op diversiteit.

Bekijk hieronder de video waarin dr. Jocelien Olivier haar onderzoek naar de effecten van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap toelicht.

Dr. Ward Rauws
Dr. Ward Rauws

Dr. Ward Rauws (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)

Ik vind het geweldig omlid te worden van de Young Academy Groningen omdat de missie van de YAG, een betere verbinding tot stand brengen tussen de universiteit en de samenleving, goed aansluit bij mijn persoonlijke drive als wetenschapper. De Young Academy Groningen biedt een uitstekend platform en netwerk voor het ontwikkelen van nieuwe manieren om belangrijke maatschappelijke problemen aan te pakken in nauwe samenwerking met de getroffen gemeenschappen, en om interdisciplinaire onderzoeksteams op te zetten voor het zoeken naar oplossingen voor en met deze gemeenschappen. Vanuit mijn achtergrond op het gebied van stedenbouw en regionale planning houd ik me bijvoorbeeld bezig met het klimaatveranderingsbestendig maken van onze steden, het gezonder en vitaler maken van wijken en het leefbaar houden van krimpgebieden. Als lid van de Young Academy Groningen wil ik onder andere graag bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoeks- en onderwijsmethoden die gezamenlijke leerprocessen van onderzoekers, studenten en burgers stimuleren. Ik zie er enorm naar uit een nieuwe impuls te geven aan de dialoog tussen de wetenschap en de samenleving!

Bekijk hieronder de video waarin dr. Ward Rauws zijn onderzoek toelicht naar het toekomstbestendig maken van steden.

Dr. Saskia Peels
Dr. Saskia Peels

Dr. Saskia Peels (Faculteit der Letteren)

Ik ben classica en taalkundige en mijn onderzoek is gericht op oud-Griekse religie. Ik ben onlangs begonnen met een NWO VENI-project over manieren waarop gelovigen in het klassieke Griekenland zich in het dagelijks leven een beeld vormden van en omgingen met het goddelijke (en de goddelijke verscheidenheid). Ik hoop nieuw licht op dit onderwerp te werpen door een linguïstische methodologie toe te passen. Ik vind het fantastisch om lid te worden van dit professionele netwerk. Ik zie ontzettend uit naar de wisselwerking met zo'n uiteenlopende groep collega's van de universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat deze uitwisselingen ons denken over onderzoek zullen veranderen en hoop dat ze zullen resulteren in nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Ik denk ook dat lidmaatschap van de YAG een platform zal bieden dat me kan helpen een specifieke bijdragen te leveren aan het universitaire leven in Groningen. Een van de dingen die ik als YAG-lid graag zou willen doen, is bijdragen aan de empowerment van vrouwen binnen onze universiteit en in de Nederlandse universitaire wereld als geheel.

Bekijk hieronder een video van dr. Saskia Peels over haar onderzoek naar polytheïsme bij de oude Grieken.

Prof. dr. Marleen Kamperman
Prof. dr. Marleen Kamperman

Prof. dr. Marleen Kamperman (Faculty of Science and Engineering)

Marleen is hoogleraar Polymer Science aan het Zernike Institute of Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het ontwikkelen van nieuwe materialen maakt ze gebruik van concepten uit de natuur. Neem bijvoorbeeld de lijm die borstelwormen produceren; deze dient als inspiratie voor de ontwikkeling van lijm die aan natte en ruwe oppervlaktes kan hechten. Kamperman heeft in september 2018 de overstap naar de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt en is ook lid van De Jonge Academie van het KNAW. Marleen: ‘Ik ondersteun van harte de missie van de YAG om de interactie tussen jonge, ambitieuze wetenschappers uit verschillende disciplines te stimuleren, en ik ben ervan overtuigd dat de YAG een uitstekend forum is om wetenschapsbeleid te bespreken en daarover te communiceren. Ik vind het vooral aantrekkelijk dat de YAG mogelijkheden creëert om ideeën om te zetten in actie.’

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 13:19
printView this page in: English

Meer nieuws