Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kans van slagen klimaattop Parijs groter dan destijds in Kopenhagen

27 oktober 2015

De kans op een succesvolle klimaattop is in Parijs (30 november tot 11 december) groter dan in 2009 in Kopenhagen. Dat concluderen socioloog prof.dr. Frans Stokman van de Rijksuniversiteit te Groningen en prof. Robert Thomson van de Strathclyde University (Glasgow). De onderzoekers verwachten dat op tien van de dertien meest controversiële onderwerpen overeenstemming zal worden bereikt. De kans van slagen is groter in Parijs, omdat de drie resterende controverses straks vooral toe te schrijven zijn aan een beperkt aantal landen dat zich niet in het compromis zal kunnen vinden, terwijl de controverses in Kopenhagen breder lagen.

Twee van drie potentiële breekpunten hebben betrekking op de eigen verantwoordelijkheden van economisch ontwikkelde en ontwikkelingslanden: hoe moeten die verantwoordelijkheden worden verdeeld en moeten ontwikkelingslanden ook financieel bijdragen aan het op te richten klimaatfonds? Het derde controversiële onderwerp is de internationale controle op de door de landen te nemen maatregelen: zijn die meetbaar, controleerbaar en verifieerbaar?

Ruilmodel

De onderzoekers komen tot hun conclusies na toepassing van het ruilmodel van de Rijksuniversiteit van Groningen op de komende onderhandelingen op de klimaattop in Parijs. Tijdens de top proberen alle landen van de Verenigde Naties een verdrag te sluiten om de opwarming van de aarde door broeikassen te beperken.

In 2009 heeft het ruilmodel met grote precisie aangegeven dat de toenmalige klimaatconferentie in Kopenhagen zou mislukken, omdat er geen overeenstemming bereikt zou kunnen worden over twee controversiële hoofdpunten. Precies op die twee punten is de klimaatconferentie in Kopenhagen toen ook daadwerkelijk stukgelopen.

Succesfactor: niet opsplitsen

De onderzoekers concluderen nu dat overeenstemming in Parijs eerder te bereiken is als over alle dertien controversiële onderwerpen in onderlinge samenhang wordt besloten dan wanneer zij worden opgesplitst in deelgroepen. Als bijvoorbeeld de inhoudelijke en de financiële onderwerpen afzonderlijk worden behandeld, blijven er over meer dan drie onderwerpen controverses bestaan, zo voorspellen Stokman en Thomson.

Zij verwachten ook dat de compromissen wat ongunstig uitvallen voor China en Brazilië en dat het daarom aan te raden is deze twee landen daarvoor te compenseren. De controverse over de bijdragen van de ontwikkelingslanden is eventueel op te lossen door de bijdragen van alle landen te verbinden aan de door hen te behalen klimaatdoelen: naarmate zij die niet bereiken, moeten zij meer betalen.    

Meer informatie

Het huidige onderzoek is uitgevoerd door Professor Frans Stokman van de Afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit te Groningen en Professor Robert Thomson van de Strathclyde University (Glasgow). Beide onderzoekers hebben eerder samengewerkt in een groot besluitvormingsonderzoek binnen de Europese Unie.

Het onderzoeksrapport is op internet verkrijgbaar via de volgende link:

https://www.researchgate.net/profile/Frans_Stokman

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 11:09

Meer nieuws