Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rijksuniversiteit Groningen brengt kennis over bovengrondse aardbevingsproblematiek samen in Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO)

14 september 2015

Met de oprichting van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling, kortweg KADO, slaan wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen de handen ineen om kennis over de bovengrondse aardbevingsproblematiek te delen en vergroten. Voor de toekomst van de regio vormen de aardbevingen een bijzonder complexe uitdaging. Met het kenniscentrum wil de RUG een actieve en positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio waarin de Universiteit is ingebed. Het doel van dit kenniscentrum is om de rijkdom aan relevante kennis op het gebied van de bovengrondse aardbevingsproblematiek vanuit Sociaal Wetenschappelijk, Geesteswetenschappelijk en Natuurwetenschappelijk onderzoek te bundelen. Bovendien zal het kenniscentrum, samen met wetenschappers, bewoners en diverse partijen in de regio, nieuwe onderzoeksinitiatieven initiëren om, op termijn, de regio van de vereiste expertise en kennis te voorzien.

Het kenniscentrum richt zich op de bovengrondse effecten van de bevingen; het welzijn van de burgers staat hierbij centraal. De zeven kennisdomeinen zijn: Burgers: perspectief en participatie; Ethiek; Gezondheid; Ruimtelijke kwaliteit; Sociaaleconomisch verkeer; Recht & Bestuur; en Veiligheid. Deze domeinen zijn de hoekstenen voor de kennisontwikkeling. De integratie en ontwikkeling van kennis op gebied van deze domeinen is van grote waarde om nieuwe inzichten te krijgen in zowel de korte termijn dilemma’s binnen de regio, maar ook om methoden te ontwikkelen die een duurzame ontwikkeling van het gebied bevorderen op de langere termijn.

Het kenniscentrum verbindt onderzoekers vanuit de hele universiteit die zich op enige wijze bezighouden met de aardbevingsproblematiek, sociale duurzaamheid en regionale ontwikkeling. Door het aangaan van samenwerking met verschillende externe kennisorganisaties wordt de impact van de kennis vergroot. Zo werkt het centrum onder andere samen met Kenniscentrum NoorderRuimte, EPI-kenniscentrum en Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Ook de kennisbehoefte van de bewoners uit de regio wordt in kaart gebracht. Dit doen we onder meer door middel van peilingen in het aardbevingsgebied.

KADO wordt gecoördineerd door Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie en Sharon Smit, directeur Sustainable Society. Postmes onderzoekt al langere tijd de sociale onrust die is ontstaan door gasboringen en aardbevingen. Smit is vanuit Sustainable Society initiatiefnemer van meerdere projecten die tot doel hebben om de wederzijdse kruisbestuiving van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke uitdagingen te bevorderen.

Op 17 februari 2016 organiseert KADO een kennisconferentie in het aardbevingsgebied, waar burgers, wetenschappers, bedrijfsleven, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en alle andere geïnteresseerden samenkomen om kennis te vergaren en te delen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot sustainablesociety rug.nl of bezoek de website KADO

Laatst gewijzigd:04 juli 2023 10:32

Meer nieuws