Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderzoeksubsidies voor vijf Groningse onderzoeksprojecten

24 juni 2014

Zes Groningse onderzoekers ontvangen een subsidie van de Gratama Stichting voor vijf onderzoeksprojecten. Het gaat om de volgende projecten:

Bedreigd erfgoed: de archeologische kartering van Forum Appii

Dr. Gijs Tol en dr. Tymon de Haas (Archeologie), € 15.980

De Romeinse Nederzetting Forum Appii is gelegen op een strategische locatie langs de Via Appia in de Pontijnse vlakte (Lazio, Centraal-Italië). De aanwezige archeologische resten worden door de huidige uitbreiding van diepploegen ten behoeve van de landbouw bedreigd. Geofysisch onderzoek en oppervlaktesurveys zullen de onderzoekers in staat stellen de nog resterende archeologie van deze uit de antieke historische bronnen en bijbel bekende nederzetting in kaart te brengen.

Nieuwe machten, oude ideeën? Normen en rolpercepties van China en India in internationale veiligheidsvraagstukken

Mw. Drs. S. Kamerling (Internationale Betrekkingen Internationale Organisaties), € 13.965

De druk op China en India om in internationale crises en veiligheidsproblemen hun verantwoording te nemen, en niet alleen als ‘free rider’ te opereren, is toegenomen. De publieke opinie in zowel China als India wordt ook steeds meer uitgesproken in het ter verantwoording roepen van hun regeringen als het gaat om bescherming van burgers en de diaspora in het buitenland. Omdat veranderingen vaak gepaard gaan met socialisatieprocessen, wordt gekeken naar gevallen waarin China en India in een ‘nieuwe’ situatie interacteren met anderen, waardoor ideeënuitwisseling, rolaanpassing en –transformaatie kan plaatsvinden. Deze processen vinden geïntensifeerd plaats in situatie van crisis, dreigingen en andere schokken. Om die reden zijn de interventie in Libië (evacuatie van 35.000 Chinese burgers in 2011 en Indiase burgers uit Libanon in 2006), nucleaire non-proliferatie en piraterij in de Golf van Aden gekozen als case studies.

Neural correlates of dual tasking in young and old adults

Selma Papegaaij MSc (Bewegingswetenschappen), € 13.800

Eén op de drie ouderen (65 jaar en ouder) valt ieder jaar, met in 30% van de gevallen serieuze verwondingen en of zelfs de dood tot gevolg. Het onderzoeksproject, dat zal leiden tot een beter begrip van de onderliggende mechanismen waarom ouderen moeite hebben met dubbeltaken, is daarom van groot maatschappelijk belang, om een basis te leggen voor toekomstige dubbeltaak en balans trainingsprogramma’s gericht op ouderen.

Methylatie markers voor het detecteren van ernstige groeivertraging

Dr. Jasper J.H. Eijsink (Obstetrie en Gynaecologie), € 14.040

De perinatale sterfte is in Nederland hoger dan in de ons omringende Europese landen. Groeivertraging in de baarmoeder en daardoor een laag geboortegewicht is een belangrijke risicofactor voor perinatale sterfte. Bij een minder goed functionerende placenta in vergelijking met de normale placenta komen verschillen in allerlei (moleculair-)biologische processen naar voren. Al vroeg in de zwangerschap bevindt zich foetaal DNA in het bloed van de moeder. Methylatie is het proces waarbij een methylgroep aan DNA wordt gekoppeld. Methylatie markers worden gebruikt voor het detecteren van deze ernstige groeivertraging.

Microbiele processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor duurzame natuurontwikkeling

Mw. Dr. Joana Falcao Salles (Microbiële Ecologie), € 16.900

Kwelders zijn kustlandschappen met een belangrijke bufferfunctie tussen landschappelijke en marine ecosystemen. Op Schiermonnikoog zien we in de kwelders een complexe samenspel tussen wat de bodem aan voedingsstoffen biedt en de planten die zich in dit kwetsbare ecosysteem vestigen. De planten leveren op hun beurt weer voedsel voor trekvogels die op deze kwelders fourageren. Deze microbiële gemeenschappen die de voedingsstoffen in de bodem genereren en recyclen, staan aan de basis van de voedselketen, als nutriëntenbron voor de groei van planten en dieren, waaronder bijvoorbeeld de trekvogel. Het doel van dit onderzoek is het ontleden van de voornaamste processen binnen microbiële gemeenschappen, die een rol spelen in de ontwikkeling van een kwelder.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:33

Meer nieuws

 • 20 september 2019

  Start of MOSAiC – the Greatest Arctic Research Expedition of All Time

  After a decade of preparations, it’s finally time: on the evening of 20 September the German icebreaker Polarstern departs from the Norwegian port of Tromsø. Escorted by the Russian icebreaker Akademik Fedorov, she will set sail for the Central Arctic...

 • 20 september 2019

  Imagining Science

  Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festivalthema...

 • 18 september 2019

  Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel

  Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable...