Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De overeenkomst in het insolventierecht

11 oktober 2012

Promotie: dhr. T.T. van Zanten, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: De overeenkomst in het insolventierecht

Promotor(s): prof.mr. F.M.J. Verstijlen

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Regeling in Faillisementswet gebrekkig

De regeling in de Faillissementswet die voorziet in de omgang met door de schuldenaar vóór de faillietverklaring aangegane overeenkomsten is gebrekkig en dient ingrijpend te worden herzien. Dat stelt promovendus Thijs van Zanten naar aanleiding van zijn onderzoek. De regeling voldoet niet langer aan de eisen en inzichten van de huidige tijd, waarin het belang van overeenkomsten binnen ondernemingen veel groter is dan ten tijde van de totstandkoming van de Faillissementswet, aan het einde van de 19e eeuw. Het is volgens Van Zanten van belang dat een regeling wordt gecreëerd die in de eerste plaats de curator meer mogelijkheden biedt om belangrijke contracten te behouden en in de tweede plaats ruimte biedt om de schuldenaar van verlieslatende contracten te bevrijden. Van Zanten doet daar diverse voorstellen voor.

Binnen moderne ondernemingen nemen overeenkomsten een steeds belangrijkere plaats in. De waarde van de onderneming zit niet zelden voor een significant deel opgesloten in het netwerk van contracten waarbij zij partij is. In dit kader kan worden gedacht aan contracten met leveranciers, afnemers, financiers en werknemers, huur- en leasecontracten en licenties. De lotgevallen van deze contracten tijdens de insolventieprocedure zijn veelal in belangrijke mate bepalend voor de vraag of nog waarde kan worden gerealiseerd en of de onderneming kan worden gecontinueerd. Welke factoren bepalen of de curator een overeenkomst gestand doet? Wat is de positie van de wederpartij indien de curator besluit te willen nakomen? Kan zij aan het verrichten van prestaties de voorwaarde verbinden dat eerst openstaande facturen worden betaald? Wat indien de wederpartij voor het verkrijgen van nakoming niet op de curator is aangewezen? Kan bijvoorbeeld de huurder van de failliete verhuurder door de curator van diens huurrecht worden beroofd? Wat is de positie van de wederpartij indien de curator níet tot nakoming bereid is? Kan alles wat de partijen zijn overeengekomen aan de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen? Kan de curator bestaande kredietruimte benutten? In hoeverre is hij gebonden aan overeenkomsten waaruit géén verbintenissen voortvloeien? Deze en vele andere voor de praktijk van belang zijnde vragen met betrekking tot de overeenkomst in het insolventierecht vormen het onderwerp van Van Zantens onderzoek.

Thijs van Zanten (Zwolle, 1978) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Van Zanten werkt als advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam. Het proefschrift verschijnt in een handelseditie bij Kluwer, als deel 3 in de serie Recht en Praktijk Insolventierecht.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws