Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Pesten op school.Frits Goossens, Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen. Met bijdragen van Matty van der Meulen, Gijs Huitsing en Rene Veenstra.

Achtergronden en interventies
04 juni 2012
.

Pesten op school. Achtergronden en interventies.  Frits Goossens, Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen

Met bijdragen van Matty van der Meulen,  Gijs Huitsing en Rene Veenstra 
 
Aantal pagina's: 243
Uitgever: Boom en Lemma.
Uitgave: 2012
ISBN: 978‐90‐5931‐817‐5

Inhoud
Pesten is een ernstig probleem voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen.Om pesten goed te kunnen aanpakken, moet een antwoord worden gegevenop de volgende vragen: wat verstaan we precies onder pesten, hoe kun je hetmeten, welke verklaringen zijn er voor en welke factoren – op het niveau vanhet kind, de groep, het gezin en de school – dragen er aan bij? De benaderingvan pesten als groepsproces krijgt in dit boek veel aandacht. In het eerstedeel van dit boek wordt een brede inleiding gegeven op het onderwerp ‘pesten op school’. Het tweede deel van het boek concentreert zich op interventieprogramma’sbedoeld om pesten terug te dringen of te voorkomen. Het boekbiedt ook een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma’s die zijnonderzocht op effectiviteit tegen pesten en gepest worden, of tegen gedragdat verband houdt met pesten. De bijdragen in deze bundel zijn geschrevendoor deskundigen op het gebied van onderzoek naar pesten en interventiestegen pesten.

Doelgroep
Pesten op school is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde,pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voorleerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Auteursinformatie
Dr. Frits Goossens is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Psychologieen Pedagogiek van de VU te Amsterdam. Hij geeft onderwijs over en doetonderzoek naar relaties tussen leeftijdgenoten, populariteit en pesten opschool.
 
Dr. Marjolijn Vermande is werkzaam bij de opleiding Pedagogiek van deUniversiteit Utrecht. Zij doet onderzoek en geeft onderwijs op het terrein vanpsychosociale problemen van kinderen en jeugdigen. Haar belangstelling gaatin het bijzonder uit naar sociale relaties tussen klasgenoten, waaronderpesten en sociale dominantie.

Dr. Matty van der Meulen is verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologievan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt in samenwerkingmet collega’s van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdampestgedrag van leerlingen op school.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws