Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Woonlasten gemiddeld 193 euro (5,0 procent) hoger

Vooral energie duurde
16 februari 2012

Eigenaar-bewoners zijn aan bijkomende woonlasten op jaarbasis gemiddeld 193 euro (5,0 procent) meer kwijt dan een jaar geleden. Dat komt vooral doordat de energieprijs en het eigenwoningforfait zijn gestegen. De overdrachtsbelasting en de opstalverzekering kosten de burger minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2012, die is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemiddelde eigenwoningbezitter is dit jaar 4.041 euro kwijt aan woonlasten, naast de hypotheeklasten. Dat is 12 procent van het gemiddelde besteedbare inkomen. Het is dan ook geen wonder dat de stijging van die woonlasten jaarlijks veel aandacht trekt.

Bijkomende woonlasten

Woonlasten bestaan voor iets meer dan de helft uit hypotheeklasten. Dit onderzoek richt zich op de rest: de bijkomende woonlasten. Energie en water zijn hiervan de belangrijkste componenten, de onroerendezaakbelasting (ozb) en de opstalverzekering zijn de kleinste posten.

Prijsstijging energie belangrijkste oorzaak stijging

Aan energie en water is de eigenwoningbezitter dit jaar 138 euro meer kwijt, en ook de belasting op die producten is hoger (16 euro). Water is nauwelijks duurder geworden. Energie is echter aanzienlijk in prijs gestegen, vooral gas. Bij elektriciteit steeg met name het vastrecht. Ook zijn de tarieven van de energiebelasting verhoogd.

Eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting dalen

Huizen werden gemiddeld iets minder duur (-2 procent), maar het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait is sterker verhoogd (+9 procent). Vandaar dat het eigenwoningforfait de gemiddelde eigenaar-bewoner dit jaar 38 euro meer kost.
De overdrachtsbelasting is gemiddeld 11 euro lager. Dit komt doordat woningen minder waard zijn geworden.

Waterschapslasten: plus 8 euro

De waterschappen vragen 8 euro per huishouden meer dan vorig jaar voor onder meer het zuiveren van afvalwater, het onderhoud van de dijken en het wegpompen van overtollig water.

Riool- en reinigingsheffing: 3 euro extra

Gemeenten hebben dit jaar gemiddeld 3 euro per huishouden meer nodig voor de riolering en om huisvuil in te zamelen en te verwerken. Alleen de kosten van de riolering nemen toe. Oude buizen moeten worden vervangen, en gemeenten kregen meer taken op het gebied van het waterbeheer. Huisvuil kost de burger minder dan vorig jaar. Veel gemeenten verlagen het tarief omdat ze minder kosten maken.

Ozb 9 euro hoger

Huishoudens betalen gemiddeld 9 euro meer aan onroerendezaakbelasting (ozb). De opbrengst van de ozb wordt door gemeenten gebruikt voor allerlei voorzieningen, van sportaccommodaties tot straatverlichting, en van groenvoorziening tot sociaal beleid.

Methodiek

Iedereen heeft weer andere woonlasten. Dat hangt niet alleen af van de gezinssituatie, maar ook van bijvoorbeeld de locatie. Om door de bomen het bos te blijven zien gaan wij uit van een standaard huishouden met een eigen woning die met een hypotheek is gefinancierd. We gaan uit van gemiddelde tarieven, gemiddeld energieverbruik, een gemiddelde woningwaarde, enzovoort.

De woonlastenmonitor wordt opgesteld door COELO, een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze monitor is gebruik gemaakt van gegevens van COELO, Agentschap NL, CBS, CPB, DNB, Kadaster, Nibud, Unie van Waterschappen, Vewin en de Waarderingskamer.

Relatie met andere cijfers

In januari publiceerde COELO een overzicht van de gemeentelijke woonlasten in de 35 grote gemeenten (Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012).
In maart publiceert COELO gegevens over de belastingen van alle 415 afzonderlijke gemeenten, en van de provincies en de waterschappen (Atlas van de lokale lasten).

De volledige Woonlastenmonitor 2012 is te vinden op www.coelo.nl.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- prof. dr. Maarten Allers

- dr. Corine Hoeben

E-mail: coelo rug.nl, internet: www.coelo.nl.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:48

Meer nieuws

 • 27 mei 2024

  Vier eredoctoraten uitgereikt door de RUG

  De RUG heeft op vrijdag 24 mei vier eredoctoraten uitgereikt aan dr. Kate Crawford, dr. Tedros Ghebreyesus, ir. Gerrit Hiemstra en prof. dr. Mariana Mazzucato. De uitreiking vond plaats in de aula van het Academiegebouw en was onderdeel van de...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!