Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Machteld Schölvinck, Leanne Jansen en Alexander Minnaert (red). Passend onderwijs, anders beschikken.

07 oktober 2011
.
.

Passend onderwijs, anders beschikken. Machteld Schölvinck, Leanne Jansen en Alexander Minnaert (red.) 
Uitgever: CPS
Uitgave: 2011
Pagina: 239  
Downloaden

In het kader van passend onderwijs vinden binnenkort enkele belangrijke wijzigingen plaats in de bekostiging van speciale onderwijszorg. Het sbo was al gebudgetteerd, het (v)so en de leerlinggebonden financiering (lgf) zullen op korte termijn gebudgetteerd worden. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) zullen waarschijnlijk op wat langere termijn gebudgetteerd worden. Scholen en/of samenwerkingsverbanden krijgen hierdoor niet langer een budget als een leerling aan bepaalde criteria voldoet, maar zij krijgen voortaan een vooraf afgesproken bedrag; daar moeten zij het dan mee doen.
 
Deze publicatie wil een verantwoord antwoord bieden op de uitdaging om de budgetten op basis van goed onderwijs en effectief leerkrachtgedrag adequaat en doeltreffend te verdelen. Zo willen we bijdragen aan een effectievere onderwijszorg voor leerlingen die onze pedagogische, orthodidactische en onderwijskundige ondersteuning en zorg hard nodig hebben. Dit geldt des te meer in een economisch klimaat, waarin tegelijkertijd gestreefd moet worden naar een transparante en verantwoorde budgetverdeling en naar een optimale combinatie van effectief onderwijs én effectieve zorg.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:47

Meer nieuws