Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rijksuniversiteit Groningen start Centrum voor Religie en Conflict

09 september 2010

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap start een Centrum voor Religie & Conflict. Dat maakte prof.dr. G.H. van Kooten bekend tijdens de opening van het academische jaar 2010-2011 van de faculteit, op woensdag 8 september.

De inrichting van het centrum wordt mogelijk gemaakt door een financiële investering vanuit het programma Duurzame Geesteswetenschappen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze financiering kan de faculteit daarnaast ook de bestudering van de interactie tussen religie en cultuur in de Oudheid verder stimuleren.

Meer eerstejaars

Een ander positief resultaat dat decaan Van Kooten bekend maakte, is dat de instroom van eerstejaars studenten opnieuw is gestegen bij de facultaire opleidingen. De aantrekkingskracht van de faculteit verbaast Van Kooten niet, gezien de ‘uitstekende kwaliteit van haar onderzoek en onderwijs’.

Versterkt profiel

De decaan was tevens verheugd over de komst van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) naar Groningen. Hij bracht de toekenning vanuit Duurzame Geesteswetenschappen en de komst van de PThU met elkaar in verband: enerzijds versterkt de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap haar geesteswetenschappelijke profiel en tegelijk wordt zij goed aangevuld met een geestelijke, levensbeschouwelijke dimensie van de PThU.

Maximaal ingebed

De laatste maanden heeft het faculteitsbestuur intensief samengewerkt met het College van Bestuur van de PThU. De PThU richt in Groningen niet een eigen bacheloropleiding in, maar maakt gebruik van de sterke Groninger bachelor theologie. Studenten die aansluitend de kerkelijke beroepsopleiding voor predikant of geestelijk verzorger willen volgen, volgen als onderdeel van hun Groninger bachelor gedeeltelijk een eigen PThU-traject, dat hun toegang verleent tot de kerkelijke beroepsopleiding. Op deze wijze is de PThU maximaal academisch ingebed en kan de RUG haar aantrekkingskracht met haar profiel in de wisselwerking tussen religie en haar culturele context versterken.

Noot de voor de redactie

Voor meer informatie: prof.dr. G.H. van Kooten, decaan; e-mail g.h.van.kooten rug.nl; tel. 050-363 5584

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:58

Meer nieuws