Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Oosterhaven

08 juni 2010

Maandag 7 juni 2010 kreeg prof.dr. Jan Oosterhaven een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens een ter gelegenheid van zijn emeritaat georganiseerd afscheid, waar hij ook zijn afscheidscollege zal uitspreken. Oosterhaven is hoogleraar algemene economie, i.h.b. de ruimtelijke economie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij krijgt de onderscheiding uit handen van de loco-burgemeester van de gemeente Groningen. Oosterhaven wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. J. Oosterhaven

Jan Oosterhaven (Gouda, 1945) is sinds zijn promotieonderzoek betrokken bij onderzoek en toepassing van de input-output (IO) analyse, een wetenschappelijke methode waarmee in economische termen de gevolgen van bijvoorbeeld overheidsbeleid of investeringen op werkgelegenheid doorgerekend kunnen worden. Hij is op dat gebied een van de belangrijkste hoogleraren ter wereld. Hij heeft een zeer actieve rol gespeeld in de totstandkoming van interregionale IO tabellen voor alle Nederlandse provincies in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De in Nederland onder zijn leiding opgebouwde expertise in de constructie van deze tabellen heeft wereldwijd navolging gevonden.

Onder zijn leiding kwam een wereldwijd unieke set tot stand van internationale IO tabellen voor de EU-landen. Deze expertise wordt momenteel opnieuw toegepast en verder ontwikkeld in het kader van een door de EU gefinancierd project, waarin de RUG met een groot aantal internationale partners participeert, gericht op de samenstelling van een nieuwe set IOtabellen voor 44 landen. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de constructie van de nieuwe interregionale IO tabel 2008 voor de ASEAN landen in het kader van een samenwerkingsproject met het Japanse instituut IDE in Chiba.

Voorts is Oosterhaven de geestelijke vader van het wereldwijd gebruikte softwarepakket IRIOS. Dit pakket wordt intensief gebruikt door zowel academici als commerciële consultancy bedrijven op het gebied van IO studies.

 

Ruimtelijke en regionale economie

Naast de input-output analyse heeft het vakgebied van de ruimtelijke en regionale economie altijd tot de kerntaken van Oosterhaven behoord. Op dit terrein heeft hij zich internationaal niet alleen wetenschappelijk maar ook bestuurlijk zeer verdienstelijk gemaakt. Verder is hij zeer actief geweest in de wereldwijde organisatie van regionale en ruimtelijke wetenschappers: de Regional Science Association. Aan hem is dan ook in 2006 de zeer prestigieuze RSA Fellowship Award toegekend.

In het midden van de jaren 90 werd het toenmalige regionale beleid voor het Noorden in de vorm van het Integraal Structuur Plan (ISP) omgezet in het plan Langman. De door Oosterhaven geïnitieerde studie ‘Ruimte te over, Ruimte tekort’ trok landelijk veel aandacht en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Plan Langman. De nadruk in deze studie lag vooral op de nationale kostenbesparingen die kunnen worden bereikt door een betere benutting van de beschikbare ruimte in het Noorden. Zijn onderzoek naar de voordelen van een meer gelijke ruimtelijke spreiding van economische activiteiten over Nederland heeft er mede toe geleid dat het door de Commissie Langman voorgestelde beleid voor de kernzones in het Noorden tot stand is gekomen. Een ander belangrijk onderdeel van het Plan Langman betrof de voorgenomen aanleg van een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen.

Vanaf 2000 is Oosterhaven intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en toepassing van de landelijke OEI leidraad (Onderzoek Effecten Infrastructuur). De ontwikkeling van dit overheidsbeleid speelde tegen de achtergrond van de landelijke discussies over de kosten en baten van de Betuwelijn.

 

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenningen

Oosterhaven was verder betrokken bij de jaarlijkse Regionaal Economische Verkenningen Groningen, Friesland en Drenthe en de Arbeidsmarktschetsen Drenthe en Groningen, die onder zijn leiding zijn samengesteld in opdracht van de drie noordelijke provincies. Vanaf 2004 hebben deze jaarlijkse publicaties een nieuwe vorm gekregen als de jaarlijkse Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenningen, die door de RUG zijn samengesteld in opdracht van het CWI Noord-Nederland, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de drie noordelijke provincies. Bij de totstandkoming van deze publicaties heeft Oosterhaven een belangrijke coördinerende en stimulerende rol gespeeld.

Oosterhaven heeft zich niet alleen wetenschappelijk met de noordelijke regio beziggehouden maar zich ook actief in regionale beleidsdiscussies gemengd. Vanaf 2000 is hij zelf politiek actief in de Partij voor het Noorden. Voor deze partij is hij burgerlid van de commissie economie en mobiliteit in de Provinciale Staten van Groningen.

 

Noot voor de pers

Nadere informatie: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: communicatie rug.nl

 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws

 • 17 juni 2024

  De Young Academy Groningen verwelkomt zeven nieuwe leden

  Na de zomer verwelkomt de Young Academy Groningen opnieuw zeven nieuwe leden. Hun onderzoek bestrijkt een breed scala van onderwerpen, variërend van spraaktechnologie tot de filosofie van ethiek en politiek en de polymeerchemie.

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 27 mei 2024

  Vier eredoctoraten uitgereikt door de RUG

  De RUG heeft op vrijdag 24 mei vier eredoctoraten uitgereikt aan dr. Kate Crawford, dr. Tedros Ghebreyesus, ir. Gerrit Hiemstra en prof. dr. Mariana Mazzucato. De uitreiking vond plaats in de aula van het Academiegebouw en was onderdeel van de...