Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingAcademic skillsManualSchriftelijk: studentenFeedback

Reviewvragenlijst

Hieronder vind je een lijst met vragen die je kunt gebruiken om teksten van anderen te beoordelen. Deze lijst is niet gerelateerd aan een specifiek genre: je moet dus bij het artikel dat je beoordeelt nog bekijken of er genre-specifieke aandachtspunten zijn (zie Tekstsoorten en tekstconventies). Beantwoord de vragen alleen voor zover ze relevant zijn.

Als een van de vragen hieronder leidt tot een kritische opmerking over de tekst, formuleer dan zo precies mogelijk:

 • op welk deel van de tekst je opmerking betrekking heeft (welke pagina, paragraaf, alinea, zin binnen die alinea)
 • wat er volgens jou verbeterd kan worden: wat is er precies onduidelijk of verkeerd
 • waarom jij denkt dat het verbeterd kan worden
 • hoe het verbeterd zou kunnen worden: doe concrete voorstellen

Inhoud

 • Is het onderwerp goed afgebakend?
 • Is de centrale vraag duidelijk?
 • Kan de lezer de centrale vraag gemakkelijk in de tekst vinden?
 • Wordt de centrale vraag in de tekst beantwoord?
 • Is het antwoord op de centrale vraag voldoende?
 • Roept de tekst vragen op bij de lezer?
 • Is de achtergrondliteratuur goed gekozen?

Structuur

 • Is de tekst logisch geordend?
 • Bevat de tekst alle noodzakelijke onderdelen?
 • Bevat de tekst onderdelen die geschrapt kunnen worden zonder dat er iets verloren gaat?
 • Staan de paragrafen in een logische volgorde?
 • Is het verband tussen de ene paragraaf en de andere duidelijk voor de lezer?
 • Is het verband tussen de alinea’s duidelijk voor de lezer?
 • Staan de alinea’s in een logische volgorde?
 • Is het onderlinge verband tussen de zinnen binnen de alinea duidelijk?
 • Zijn de alinea’s visueel duidelijk en consistent onderscheiden?

Noten en verwijzingen

 • Wordt er op een consistente wijze naar literatuur verwezen?
 • Bevatten de titelbeschrijvingen alle noodzakelijke onderdelen?
 • Zijn citaten functioneel en goed gepresenteerd?
 • Zijn noten op de juiste wijze gebruikt?
 • Ontbreken noodzakelijke literatuurverwijzingen, citaten of noten?

Formulering

 • Staan er vage zinnen of passages in de tekst?
 • Zijn alle verwijswoorden goed gebruikt?
 • Wordt jargon voldoende uitgelegd voor deze (groep) lezer(s)?
 • Staan er stilistische onjuistheden in de tekst?
 • Is de ‘tone of voice’ (het register) consistent in de hele tekst (neutraal/objectief versus journalistiek/populair)?
 • Zijn de zinnen in de tekst goed geconstrueerd?
 • Is de spelling correct en consistent?
 • Worden alle afkortingen in de tekst op de juiste wijze uitgelegd aan de lezer?
 • Is het leestekengebruik correct?

Lay out

 • Zijn kopjes op hetzelfde niveau op dezelfde manier vormgegeven?
 • Is het lettertype voor tekstdelen op hetzelfde niveau consistent?
 • Zijn figuren, tabellen en illustraties duidelijk en functioneel vormgegeven?
 • Worden figuren, tabellen en illustraties goed verantwoord (bronvermelding)?
 • Is eventueel kleurgebruik functioneel?
Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34