Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

22 februari 2019

Scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De meeste scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) denken nu meer kwaliteit te kunnen leveren en zijn tevreden over de samenwerking. De nieuwe manier van werken leidt echter wel tot meer werkdruk voor de RMC-coördinatoren. En de financiële middelen schieten te kort.

Met de nieuwe maatregelen is er meer aandacht gekomen voor jongeren in een kwetsbare positie, die eerder niet onder het voortijdig schoolverlatenbeleid vielen. Dat zijn jongeren uit onder andere het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die niet vanzelfsprekend een startkwalificatie behalen. “Betrokken scholen en RMC-coördinatoren van gemeenten tonen zich tevreden over deze uitbreiding van de doelgroep”, vertelt onderzoeker Mandy van der Gaag (Ontwikkelingspsychologie). “Bovendien hebben RMC-coördinatoren nu meer verantwoordelijkheden gekregen, waardoor ze uiteindelijk meer kunnen betekenen voor jongeren.”

Toegenomen werkdruk

Maar door de grotere rol die de RMC’s hebben gekregen, zoals het organiseren van de regionale samenwerking, ervaren de coördinatoren een grotere werkdruk. “Ook blijkt het lastig om de jongeren in een kwetsbare positie goed te volgen”, zegt Van der Gaag. Zij vallen onder verschillende instanties en het is vaak niet mogelijk om gegevens tussen die instanties uit te wisselen. “Dat maakt het voor de RMC-coördinator moeilijk om zo’n jongere goed te helpen.”

Behalve met de scholen werken de RMC’s samen met andere partijen, bijvoorbeeld op het vlak van zorg en arbeid. In sommige regio’s blijkt het lastig om arbeid en vooral de zorg te betrekken. “Er zijn veel verschillende aanbieders van zorg in de regio en het is niet altijd duidelijk met welke de RMC’s het beste kunnen samenwerken.”

Een ander knelpunt is het beschikbare geld. Hoewel de verdeling ervan in de regio’s veelal goed gaat, ervaren de meeste gemeenten en iets minder dan de helft van de scholen een tekort aan financiële middelen.

Alle jongeren onder de 27 begeleiden

Onder de betrokkenen leeft de wens om de doelgroep van het nieuwe beleid te verruimen naar alle jongeren onder de 27 jaar. Doel is om iedereen meer kansen en een beter toekomstperspectief te bieden en niet alleen te focussen op het laten halen van een startkwalificatie. Van der Gaag: “Om alle jongeren op een goede plek te krijgen is wel een complexe taak waarvoor veel samenwerking nodig is tussen de domeinen onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en sociale zekerheid. Dat vraagt om een overkoepelende visie van het landelijk beleid.”

Gaag, M.A.E. van der, e.a. (2018). Voortgangsonderzoek: aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (eindrapport). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van een groter onderzoek naar de preventie van voortijdig schoolverlaten, waarvan de resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2019.

Meer informatie:

bron:NRO

Laatst gewijzigd:22 februari 2019 22:16

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...