Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding

StudentinzetopSchool-Noord

Door de coronacrisis hebben veel middelbare scholieren achterstanden opgelopen. Tegelijkertijd komen de eindexamens eraan. Een deel van de scholieren kan dan ook wel een steuntje in de rug gebruiken, online of op school. Daarom zijn de Rijksuniversiteit Groningen en de NHL Stenden het project StudentinzetopSchool-Noord gestart.

We koppelen studenten aan scholen waarvan de leerlingen hulp kunnen gebruiken bij het voorbereiden van hun eindexamens. De studenten krijgen hiervoor een vergoeding én ondersteuning vanuit de lerarenopleidingen: een cursus examenbegeleiding, (vak)didactische ondersteuning en desgewenst intervisie.

Met StudentinzetopSchool-Noord dragen de lerarenopleidingen bij aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland door leerlingen kwalitatief hoogwaardige begeleiding te bieden.

StudentinzetopSchool-Noord is aangesloten bij het landelijk platform studentinzetopschool.nl, waarin universiteiten, hogescholen en non-profitorganisaties samenwerken.

Hoe werkt het?

 • studenten en scholen melden zich bij de lerarenopleidingen via onderstaande link
 • StudentinzetopSchool-Noord koppelt de student aan de school
 • de student krijgt een aanstelling bij de school. Hoeveel uur per week, hangt af van de behoefte van de school/leerling en de beschikbaarheid van de student
 • de student krijgt een korte basiscursus examenbegeleiding, plus extra (online) ondersteuning wanneer er vragen zijn. De lerarenopleidingen verzorgen deze cursus en begeleiding
 • studenten krijgen op school begeleiding/intervisie, het liefst van de schoolopleider. Is die niet beschikbaar, dan organiseren de lerarenopleidingen een vorm van (online) intervisie

Voor vragen over StudentinzetopSchool-Noord kunt u terecht bij

studentinzet-noord@rug.nl.

Als student examenleerlingen ondersteunen? Lees meer en meld je aan!
Ben je student en wil je examenleerlingen ondersteunen? Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Je studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden of een Hogeschool in één van de Noordelijke provincies
 • Je beschikt over een Nederlands diploma voor HAVO of VWO met bijbehorende cijferlijst
 • Je hebt het schoolvak/de schoolvakken waarin je leerlingen wilt ondersteunen afgerond op de middelbare school in Nederland met tenminste een zeven (7). Je studierichting hoeft niet per se verwant te zijn met het schoolvak waarin je ondersteuning wil geven, maar dat is wel een pré
 • Je bent tot de zomervakantie beschikbaar voor minimaal 4 uur per week.

Als het ons lukt om je aan een school te koppelen, krijg je een aanstelling bij de school. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over je inzet in uren. De vergoeding die je per uur krijgt bepaal je in overleg met de school. Normaal gesproken zal deze rond de €11,- netto per uur bedragen. Ook een eventuele vergoeding voor reiskosten stem je af met de school. Voordat je aan de slag mag moet je een Verklaring Omtrent Gedrag hebben. De school vraagt die voor je aan.

Vanuit de lerarenopleiding krijg je een cursus examenbegeleiding. Ook kun je er terecht met vragen tijdens je werkzaamheden.

Studenten kunnen zich aanmelden tot en met 23 april 2021.

Als school studentinzet voor examenleerlingen aanvragen? Lees meer!

Hebben examenleerlingen op uw school leerachterstanden waarbij universitaire of hogeschool-studenten met 1-op-1 begeleiding kunnen helpen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen van StudentinzetopSchool-Noord voor de werving, matching en ondersteuning van de studenten. Daarbij kunt u gebruik maken van de middelen die daartoe beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat doet uw school?
 • Uw school zorgt voor een (1!) schoolcontactpersoon voor StudentinzetopSchool-Noord
 • Uw schoolcontactpersoon maakt de ondersteuningsbehoefte van uw school kenbaar door het invullen van het formulier dat u hieronder vindt (blauwe knop)
 • Uw school legt contact met de door de lerarenopleiding gesuggereerde student(en)
 • Uw school stelt de student(en) aan. De omvang en duur van de aanstelling worden in overleg tussen student en school vastgelegd
 • Uw school bepaalt de omvang van vergoeding in overleg met de student. Landelijk afgesproken richtlijn hierbij: conform CAO VO functieschaal 4 of 5, trede 1
 • Uw school zorgt voor een Verklaring Omtrent Gedrag, eventuele reiskosten, lesmateriaal, toegang tot digitale leermiddelen etc.
 • Uw school koppelt student aan leerlingen en docenten
 • Uw school verkrijgt de toestemming van de leerlingen en de ouders van de betrokken leerlingen voor extra 1-op-1 begeleiding door studenten
 • Uw school organiseert een vorm van intervisie voor studenten die examenleerlingen begeleiden, bij voorkeur door een schoolopleider. Is uw school hier niet toe in staat, dan organiseert de lerarenopleiding een vorm van (online) intervisie
 • Voor de werving, matching, cursus en begeleiding betaalt uw school per ingezette student een bedrag van €200,- (incl. btw) aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In geval gebruik gemaakt wordt van intervisie op de lerarenopleiding bedraagt dit €250 (incl. btw) per deelnemende student.

StudentinzetopSchool-Noord:
 • Werft studenten
 • Verzorgt een oriëntatie voor alle belangstellende studenten
 • Inventariseert en verwerkt de ondersteuningsbehoefte bij scholen
 • Koppelt studenten aan scholen
 • Verzorgt een cursus examenbegeleiding voor die studenten die daadwerkelijk worden ingezet op school
 • Biedt (vak)didactische ondersteuning tijdens de werkzaamheden van de student
 • Geeft studenten desgewenst de mogelijkheid tot intervisie bij de lerarenopleiding

Scholen kunnen zich voor tijdvak 1 (eerste examens) aanmelden tot en met 28 april 2021.

RUG_NHLStenden
Laatst gewijzigd:16 april 2021 10:37