Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding

StudentinzetopSchool-Noord

Door de coronacrisis hebben veel middelbare scholieren achterstanden opgelopen. Een deel van de scholieren kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Om deze ondersteuning te bieden is vorig jaar het project StudentinzetopSchool-Noord gestart door de Rijksuniversiteit Groningen en de NHL Stenden. Wij hebben ons toen gericht op (pre)eindexamenleerlingen. In 2021-2022 richten we ons op de studentinzet voor de ondersteuning van leerlingen van alle leerjaren.

We koppelen studenten aan scholen waarvan de leerlingen hulp kunnen gebruiken bij het wegwerken van leerachterstanden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De studenten krijgen hiervoor een vergoeding van de scholen én ondersteuning vanuit de lerarenopleidingen: modules gericht op de begeleiding van leerlingen, (vak)didactische ondersteuning en desgewenst intervisie.

Met StudentinzetopSchool-Noord trachten de lerarenopleidingen bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland door leerlingen goede begeleiding te bieden.

StudentinzetopSchool-Noord is aangesloten bij het landelijk platform studentinzetopschool.nl, waarin universiteiten, hogescholen en non-profitorganisaties samenwerken.

Hoe werkt het?

 • Scholen geven zelf duidelijk de ondersteuningsbehoefte aan
 • Studenten en scholen melden zich bij de lerarenopleidingen door contact op te nemen met studentinzet-noord rug.nl of door contact op te nemen met Michelle Helms-Lorenz, m.helms-lorenz rug.nl
 • StudentinzetopSchool-Noord koppelt de student aan de school
 • De student krijgt na onderling overleg een aanstelling bij de school. Hoeveel uur per week, hangt af van de behoefte van de school/leerling en de beschikbaarheid van de student
 • De student krijgt een korte introductie en krijgt toegang tot online modules ter ondersteuning, plus extra (online) ondersteuning wanneer er vragen zijn. De lerarenopleidingen verzorgen modules en maatwerk begeleiding
 • Studenten krijgen op school begeleiding/intervisie, het liefst van de schoolopleider. Is die niet beschikbaar, dan organiseert de lerarenopleidingen de intervisie

Voor vragen over StudentinzetopSchool-Noord kunt u terecht bij

studentinzet-noord rug.nl.

Als student (examen)leerlingen ondersteunen? Lees meer en meld je aan!

Ben je student en wil je leerlingen in het voortgezet onderwijs ondersteunen? Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden of een Hogeschool in één van de Noordelijke provincies
 • Je beschikt over een Nederlands diploma voor HAVO of VWO met bijbehorende cijferlijst
 • Je hebt het schoolvak/de schoolvakken waarin je leerlingen wilt ondersteunen afgerond op de middelbare school in Nederland met tenminste een zeven (7). Je studierichting is verwant met het schoolvak waarin je ondersteuning wilt geven
 • Je bent voor minimaal 4 uur per week beschikbaar.

Als het ons lukt om je aan een school te koppelen, krijg je een aanstelling bij de school. Daarbij worden afspraken gemaakt over je inzet in uren. De vergoeding die je per uur krijgt wordt in overleg met de school en jou bepaald. (Dit geldt ook voor eventuele vergoeding voor voorbereidingstijd en reistijd). Voordat je aan de slag mag moet je een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

Vanuit de lerarenopleiding krijg je toegang tot online modules ter ondersteuning. Ook kun je hier terecht met vragen die je hebt tijdens je werkzaamheden op de school.

Studenten met belangstelling kunnen (graag zsm) mailen naar: studentinzet-noord rug.nl.

Als school studentinzet voor (examen)leerlingen aanvragen? Lees meer!

Hebben (examen)leerlingen op uw school leer- en ontwikkelingsachterstanden waarbij universitaire of hogeschool-studenten met 1-op-1 of groepsbegeleiding kunnen helpen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen van StudentinzetopSchool-Noord voor de werving, matching en ondersteuning van de studenten. Daarbij kunt u gebruik maken van de middelen die daartoe beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat doet uw school?
 • Uw school zorgt voor een schoolcontactpersoon voor StudentinzetopSchool-Noord
 • Uw schoolcontactpersoon maakt de ondersteuningsbehoefte van uw school kenbaar bij Michelle Helms-Lorenz
 • Uw school legt contact met de door de lerarenopleiding geselecteerde student(en)
 • Uw school stelt de student(en) aan. De omvang en duur van de aanstelling worden in overleg tussen student en school vastgelegd
 • Uw school bepaalt de omvang van vergoeding inclusief voorbereidingstijd in overleg met de student.
 • Uw school zorgt voor een Verklaring Omtrent Gedrag, eventuele reiskosten, lesmateriaal, toegang tot digitale leermiddelen etc.
 • Uw school koppelt student aan leerlingen en docenten, hiervoor ontwikkelt u een roadmap
 • Uw school verkrijgt de toestemming van de leerlingen en de ouders van de betrokken leerlingen voor extra 1-op-1 en/of groepsbegeleiding door studenten
 • Uw school organiseert een vorm van intervisie voor studenten die leerlingen begeleiden, bij voorkeur door een schoolopleider. Is uw school hier niet toe in staat, dan organiseert de lerarenopleiding de intervisie
 • Voor de werving, matching, modules en begeleiding betaalt uw school per ingezette student een bedrag van €200,- (incl. btw) aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Indien gebruik gemaakt wordt van intervisie op de lerarenopleiding dan betaalt u €250 (incl. btw) per aangestelde student.

StudentinzetopSchool-Noord:
 • Werft studenten
 • Verzorgt een oriëntatie voor alle belangstellende studenten
 • Inventariseert en verwerkt de ondersteuningsbehoefte bij scholen
 • Koppelt studenten aan scholen
 • Verzorgt modules voor die studenten die daadwerkelijk worden ingezet op school
 • Biedt (vak)didactische ondersteuning tijdens de werkzaamheden van de student
 • Geeft studenten desgewenst de mogelijkheid tot intervisie bij de lerarenopleiding

Scholen met belangstelling kunnen contact opnemen met studentinzet-noord rug.nl of met Michelle Helms-Lorenz m.helms-lorenz rug.nl.

RUG_NHLStenden
Laatst gewijzigd:14 oktober 2021 15:56